Värnamo kommuns logotyp

Information om Sandahls bergtäkt

Täktområdet är beläget cirka 10 km nordost om Värnamo, strax öster om väg 127, Jönköpings län.

Verksamheten omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagen. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån.

Verksamhetsutövare

Sandahls Entreprenad AB (”Bolaget”)
Box 625
331 53 Värnamo
Org.nr. 556378-5525

Aktiviteter

Täktverksamheten innebär avbaning av ytlager, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, siktning, anordnande av upplag samt lastning för transport ut på marknaden. När nytt område ska tas i anspråk sker friläggande av vegetation och överlagrade jordlager (s k avbaning) från området. Borrning sker efter det att det översta jordtäcket och eventuell morän avlägsnats från berget och efter att en borrplan upprättats för den mängd berg som skall sprängas ut. Borrning sker med larvburen utrustning (borrigg) till full pallhöjd. Sprängning sker sedan av ca 30 000 – 50 000 ton berg åt gången.

Alla komponenter till sprängningen levereras i en bulkbil och komponenterna hålls åtskilda under transporten. Den planerade sprängsalvan borras ut efter en borrplan. Borrhålen mäts in för att man ska kunna se eventuella avvikelser och sprängsalvan laddas därefter enligt en sprängplan. En s k booster med sprängkapsel sänks ner i borrhålen och sedan pumpas emulsionssprängmedel från bulkbilen ner i borrhålen. Vid påfyllning av emulsionssprängmedel vidtas stor noggrannhet för att minimera risken för spill. Laddning sker av ett hål åt gången. Emulsionssprängmedlet blandas i pumpslangen och blir explosivt först i borrhålet. En säkerhetständare (s k topptändare bestående av dynamit och sprängkapsel) sänks ner i borrhålet för att säkerställa upptändning utifall att bottentändaren eller emulsionssprängämnet av någon anledning inte skulle fungera som avsett. Bottentändaren och topptändaren kopplas ihop med ett kopplingsblock enligt en tändplan.

Upplastning av det lossprängda bergmaterialet sker med grävmaskin eller hjullastare till krossanläggningen. Förkrossning, mellankrossning i konkross och siktning är normalt förfarande. Slutligen placeras krossprodukter i upplag, eller transporteras direkt ut på marknaden. Krossning, siktning och sortering m m sker i stort hela året även vid normal verksamhet.

Farliga ämnen

Vid sprängningarna i den aktuella bergtäkten används de produkter som anges i tabellen nedan.

Tabellen är en sammanställning av de produkter som används vid sprängningsarbetena vid den aktuella bergtäkten.


Produkt

Användningsområde

Exel™ MS

Icke elektrisk sprängkapsel

Exel™ Connectadet™

Icke elektriskt kopplingsblock

Centra™ Gold

Pumpbart emulsionssprängämne

Eurodyn™ 2000

Dynamitsprängämne

Eurodyn™ 3000

DynamitsprängämneExel™ MS är en s k sprängkapsel och används för att initiera sprängkapselkänsliga boosters och patronerade sprängämnen. Exel™ MS är explosivt (kod för faroangivelse - H201).

Exel™ Connectadet™ är ett kopplingsblock som medger individuell hålfördröjning (fördröjd sprängning). Alla borrhål i en salva laddas med sprängkapslar som har samma fördröjningstid. Tändföljden kan justeras med hjälp av de fördröjningar som finns i kopplingsblocken. Exel™ Connectadet™ är explosivt (kod för faroangivelse - H201).

Centra™ Gold är en serie vattenbeständiga pumpbara emulsionssprängämnen med högt energiinnehåll. Produkten påminner om en transparent vätska. CentraTM Gold är speciellt designad för bergtäkter och entreprenadarbeten i både våta och torra borrhål. Centra™ Gold är explosivt och kan intensifiera brand. Centra™ Gold kan orsaka allvarlig ögoninflammation, vidare kan Centra™ Gold medföra skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer (koder för faroangivelse – H201, H272, H319 och H412).

Eurodyn™ 2000 och Eurodyn™ 3000 är kvävebaserade, sprängkapselkänsliga dynamitsprängämnen. Produkterna kan användas antingen som primer eller som högdensitetssprängämne i hela borrhålet (ersätter i så fall emulsionssprängämnet). Produkterna är explosiva och kan intensifiera brand. Eurodyn™ 2000 och Eurodyn™ 3000 är dödligt vid inandning, skadligt vid förtäring och kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering (koder för faroangivelse – H201, H330, H272, H302 och H373).

Information om hur allmänheten varnas

Innan sprängningen sker utryms området och vakter placeras ut för att förhindra att obehöriga kommer innanför det avspärrade området. Ljudsignaler varnar för att sprängning pågår. Ca 3 minuter före och under sprängningen används en pulserande ljudsignal (---). För att signalera att sprängningen är utförd används en fast ljudsignal (—). När sprängningsarbetet är utfört besiktigas sprängsalvan för att säkerställa att sprängningen förlöpt som planerat. Innan sprängplatsen lämnas genomförs kontroll för att säkerställa att inga dolor eller odetonerat sprängämne finns kvar i sprängsalvan. Om en olycka sker ska Räddningstjänsten (telefonnummer 112) kontaktas. Allmänheten ska hålla sig borta från olycksområdet och inte försöka släcka bränder. Om personer har skadats är det viktigt att söka läkarvård direkt. Vid olycka gå inomhus, stänga alla fönster och dörrar. Lyssna på radio och TV för mer information.

Tillsynsbesök och mer information

Tillsynsbesök av verksamheten görs av Länsstyrelsen i Jönköpings och ska utföras minst vart tredje år. För att få mer ingående uppgifter om tillsynen, datum för tillsynsbesök och tillsynsplanen skall Länsstyrelsen i Jönköpings län kontaktas. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso- lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på MSB webbplats. Länk till annan webbplats.

Fler uppgifter finns i Bolagets ansökningshandlingar som finns hos aktförvararen Värnamo kommun, alternativt hos Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vid allmänna frågor går det även bra att kontakta Sandahls Entreprenad AB, tfn 0370-51 60 00.