Värnamo kommuns logotyp

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen

Information om den nationella värdegrunden och om Värnamo kommuns lokala värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Den här folder berättar vad omsorgsnämnden lovar dig som får stöd och hjälp.

Värdegrund

I Socialtjänstlagen står det att: ”Värdegrunden tydliggör de etiska värden och normer som är grunden för arbetet inom äldreomsorgen.

Värdegrundens bas är att socialtjänstens omsorg ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.

För äldreomsorgen handlar etiska värden om att personer som behöver stöd och hjälp upplever att de får ett gott bemötande. Värdegrunden omfattar hela vägen från handläggning av ärenden till utförande av insatser. Kontakten ska präglas av respekt för personens privata sfär. Personen som behöver stöd och hjälp ska få möjlighet att vara med och bestämma och vara delaktig.

Personen ska få det stöd den behöver för att känna sig trygg. Det innebär också att verksamheterna anpassar sitt arbetssätt, planering och genomförande av insatser till varje individ.

Lokal värdighetsgaranti

Värnamo kommun, genom omsorgsnämnden, har infört lokal värdighetsgaranti för att göra värdegrunden tydlig. Du ska veta vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Garantin gäller individuellt beslutade insatser (hemtjänstinsatser och särskilt boende) enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Garantin innebär att ditt ärende ska behandlas på samma sätt, oavsett var du bor i kommunen eller vem som handlägger ärendet.

Värdighetsgaranti för hemtjänstinsatser

Vi lovar att

 • Om du har haft kontakt med en biståndshandläggare och vill ha ett hembesök, ska du få en bokad tid och ett besök inom två veckor.
 • Du har en kontaktman bland personalen från första dagen som du har insatser.
 • När du har beviljats insatser genom ett biståndsbeslut samtalar din kontaktman med dig om hur och när du vill ha dina insatser utförda. Det skrivs i en så kallad genomförandeplan. Kontaktmannen ger dig även information om hans/hennes uppdrag.
 • Genomförandeplanen ska vara klar inom två veckor.
 • Genomförandeplanen följs upp av din kontaktman regelbundet, eller när du eller din företrädare önskar det, men minst var sjätte månad.
 • All personal har legitimation som tydligt visar att de tillhör äldre-
  omsorgens personal. De ska alltid kunna visa upp legitimation.
 • Hemtjänstens personal meddelar dig i förväg, om det har blivit någon större förändring av tiden för besöket hos dig.
 • Du kan nå hemtjänstgruppen per telefon eller via e-post. Du som har trygghetslarm kan nå personal dygnet runt.
 • Omvårdnadspersonalen har rätt kompetens för att utföra dina insatser samt för att individanpassa omvårdnaden utifrån dina behov.

Du kan hjälpa oss att uppfylla garantin genom att

 • Berätta för oss det du anser är viktigt att veta om dig, för att vi ska kunna ge dig en god vård och omsorg.
 • Informera vem/vilka av dina närstående du vill att personalen ska ha kontakt med.
 • Meddela hemtjänstens personal om du inte behöver den planerade hjälpen
 • Om du vill lämna synpunkter så gör du det via kommunens webbplats. Du kan även få en blankett av personalen i hemtjänsten. Dina synpunkter är viktiga för att omsorgsnämnden ska kunna utveckla och säkra verksamheten.