Värnamo kommuns logotyp

Gröndalsskolans handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld

Gröndalsskolan ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Gröndalsskolan tillåter inte hot och våld på arbetsplatsen. Med hot avses muntliga eller skriftliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse.

Begreppet våld kan definieras som en avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, aggressiv handling, som leder till psykisk eller fysisk skada hos en annan människa.

Förebyggande arbete

Kartläggning/ Psykosocial undersökning. Utbildning (ex. lagstiftning, hantering av utåtagerande elever, svåra samtal). Information. Vid introduktion informeras ny personal om särskilda risker. Inför kända risksituationer får inte ensamarbete förekomma.

Efterhjälpande åtgärder

Vid allvarlig händelse hänvisas till kommunens kris- och katastrofplan. Telefonnummer till anhöriga/kontaktpersoner för personal och elever finns på skolexpeditionen.

Uppföljande åtgärder

Händelsen utreds av rektor i samråd med den drabbade.

Uppföljande samtal mellan rektor och den drabbade ska ske efter ca en vecka, därefter efter en månad. Samtal därutöver efter överenskommet behov.

Säkerhetsrutiner vid hot- och våldshändelser

Det förutsätts att skolpersonalen har ett förhållningssätt i konfliktsituationer som förebygger våld, hot eller kränkningar.

För den som direkt utsätts för hot eller våld:

 • Tillkalla hjälp.
  Med hjälp av kollega i arbetsrummet eller direkt till exp.
  Kontakta exp/rektor/bitr. rektor, telefonlista finns i arbetsrummet.
  Ring 112 om läget är akut. Annars 114 14.
 • Försök behålla lugnet.
 • Lyssna aktivt.
 • Respektera revir: den aggressive behöver ett stort revir. Gå inte för nära och avvakta med eventuell kroppskontakt tills du känner dig säker på att du är accepterad.
 • Skapa fri väg.
 • Sök skydd: visar den aggressive att den avser angripa dig ska du söka skydd.
 • Om den som hotat eller utövat våld avviker - följ inte efter - utan försök få en uppfattning om personens identitet eller signalement. Kontakta omgående exp/din närmaste chef eller polis som tillkallats och beskriv vad som har hänt och lämna dina iakttagna signalementsuppgifter på våldsverkaren.

För den som befinner sig på plats vid händelsen

 • Om möjligt stoppa våldet om du kan göra detta utan fara för din egen säkerhet.
 • Tillkalla hjälp.
  Med hjälp av kollega i arbetsrummet eller direkt till exp.
  Kontakta exp/rektor/bitr. rektor, telefonlista finns i arbetsrummet.
 • Försök att distrahera angriparen.
 • Stanna så nära den utsatte som möjligt. Om möjligt uppmärksamma andra på den akuta situationen, dock utan att därigenom provocera den aggressive.
 • Uppmana eventuellt kringstående elever att avlägsna sig från platsen - eller om de har undervisning uppmana dem att omgående bege sig till sina lektioner.
 • Har du behov och möjlighet att tillkalla hjälp via telefon - ring beroende på situationen antingen polis 112, eller skolans expedition.
 • Om den som hotat eller utövat våld avviker följ inte efter utan försök få en uppfattning om personens identitet eller signalement. Kontakta omgående din närmaste chef eller polis som tillkallats. Beskriv vad som har hänt och lämna signalement.

Checklista – för efterarbete

Ärende:

Datum:

Tid:

Sign:

Utred händelsen genom samtal med de inblandade tillsammans med elevhälsoteamet.

Informera rektor/ elevhälsoteamet.

Informera mentorn som informerar föräldrar (finns mentorn ej tillgänglig informerar skolledningen/elevhälsoteamet föräldrarna).