Värnamo kommuns logotyp

Gröndalsskolans värdegrund och ordningsregler

Alla ska känna sig trygga, trivas i skolan och accepteras för den man är.

Bidragande

Alla kan bidra till detta genom att visa hänsyn och uppträda på ett vänligt sätt:

 • Då är samtalstonen vänlig
 • Då är miljön trivsam, stimulerande och lärande
 • Då hanteras material, lokaler och inredning varsamt
 • Då följs skolans ordningsregler
 • Ingen utsätts för svordomar eller annat nedsättande
  språkbruk
 • Ingen utsätts för kränkningar eller mobbning
 • Ingen utsätts för hot eller våld

Ordningsregler

 • Du följer personalens anvisningar.
 • Du är i tid till undervisningen och tar med dig det material som krävs.
 • Du följer de regler som finns i matsalen.
 • Du stör inte andra lektioner genom att knacka på eller öppna klassrumsdörrar
  när du själv inte ska ha lektion.
 • Du lägger mobiltelefonen i skåpet eller på anvisad plats i klassrummet.
 • Du låter Ipaden vara stängd till dess att din lärare säger att du ska använda
  den.
 • Du laddar din Ipad inför varje skoldag.
 • Du kör och parkerar cykel eller moped på avsedd plats.
 • Du spelar bollspel och andra aktiviteter på avsedd plats.
 • Du nyttjar inte tobak eftersom det är enligt lag förbjudet i skolans lokaler och
  dess nära omgivning.
 • Du går hem när skoldagen är slut.

Förtäring

 • Ätbart och drickbart som köpts utanför skolan får inte tas med och ätas i
  skolans lokaler.
 • Om elev bryter mot regeln kommer eleven att hänvisas utanför skolan för att
  äta/dricka klart. Blir eleven då sen till lektionen skrivs frånvaro in på Dexter.
 • Frukt som äts under rasterna är undantaget. Det gäller såväl medhavd frukt
  som köpt. Det är också tillåtet att dricka vatten.
 • Om elev inte följer riktlinjerna kommer vårdnadshavare att kontaktas.
 • Årskurs 6 får inte lämna skolan under skoltid, det vill säga får inte gå till någon affär för att köpa något.

Matsalen

 • Du följer personalens anvisningar
 • Du äter det som serveras i matsalen. Endast frukt får tas med ut i korridoren
 • Du ser till att den plats du suttit vid ser fräsch ut när du lämnar den. Ta med dig
  tallrik, glas, bestick och släng matrester som hamnat utanför tallriken
 • Du har inte med dig din Ipad in i matsalen
 • Du använder inte mobiltelefonen i matsalen
 • Du har inte ytterplagg på dig eller med dig i matsalen

Om eleven inte följer skolans värdegrund och ordningsregler

Om eleven inte följer skolans värdegrund och ordningsregler sker följande:

 • Mentor eller annan lärare, då mentor inte är på plats, samtalar med elev då eleven
  har brutit mot ordningsreglerna. Vårdnadshavare kontaktas skyndsamt.
 • Vid upprepade händelser träffar mentorn eleven och elevens vårdnadshavare.
 • Fortsätter händelsen eller beteendet att upprepa sig trots samtal och möten med
  vårdnadshavare, anmäls eleven till elevhälsoteamet. Därefter sammankallar rektor
  skyndsamt till ett möte där elev, vårdnadshavare samt andra berörda deltar.
 • Gäller det en kränkning så ska den alltid anmälas till vår trygghetsgrupp via blankett
  (Del 1). Vårdnadshavare kontaktas.

Vid akuta situationer, när någon gränsöverskridande handling eller beteende inträffat, så ska de första stegen hoppas över. Då gäller istället följande:

 • Mentor tar direkt kontakt med rektor som skyndsamt tar ner eleven till expeditionen
  för ett allvarsamtal. Vårdnadshavare kontaktas. Kränkningsanmälan upprättas.
 • Upprepas den gränsöverskridande handlingen eller beteendet kontaktas närpolisen för ett eventuellt allvarsamtal med eleven. Vårdnadshavare kontaktas inför mötet.
  Kränkningsanmälan upprättas.
 • Fortsätter de gränsöverskridande handlingarna/beteendena utfärdas en skriftlig
  varning. Skriftlig varning innebär att om inte eleven ändrar sitt beteende inom två
  veckor så kommer eleven få byta klass, placering i annan lokal alternativt byte av
  skola. Omplaceringen sker i högst två veckor. Vårdnadshavare kallas till möte på
  skolan.
 • Orosanmälan görs vid behov.
 • Brottsliga handlingar anmäls alltid till polisen. Kränkningsanmälan upprättas.