Värnamo kommuns logotyp

Avgifter äldreomsorgen

Information om aktuella avgifter 2024, högkostnadsskyddet, hur avgiftsutrymmet räknas fram och annan information som kan vara bra att känna till för dig som har insatser från omsorgsförvaltningen.

Avgifter 2024

Avgifter för personer som bor i egen bostad, ordinärt boende

Avgifter för personer som bor i egen bostad, ordinärt boende

*Hemtjänst

maximalt 2 575 kronor per månad

Ledsagning

364 kronor per timme

*Trygghetslarm GSM/digitalt

maximalt 318 kronor per månad

Matdistribution

80 kronor per portion

Måltider i restaurang

65 kronor per portion

Medicintransport

76 kronor per tillfälle

*Boendestöd, psykiskt funktionsnedsatta

maximalt 220 kronor per månad

Korttidsboende (varav hemtjänst 79 kronor)

maximalt 261 kronor per dygn

*Hemsjukvård (inskriven)

maximalt 490 kronor per månad

*Hemsjukvård (enstaka besök)

240 kronor per tillfälle, maximalt 490 kronor per månad

Avgift för personer som bor i särskilt boende

Avgift för personer som bor i särskilt boende

*Hemtjänst

maximalt 2 575 kronor per månad

Månadsabonnemang mat

4 282 kronor per månad

Hyra

enligt kontrakt


Högkostnadsskydd

(gäller avgifter markerade med *)

Högkostnadsskyddet 2024 är 2 575 kronor per månad och gäller avgifter som hör till hemtjänst (hjälp i hemmet) och eller hemsjukvård.

Avgifterna är markerade med * i listan överst på sidan. Högkostnadsskyddet är den högsta summa som kommunen får ta ut totalt per månad för dessa avgifter.

Inkomstförfrågan

Du som har avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan ha rätt att få jämkning på dina avgifter. Då behöver du lämna uppgifter om dina inkomster och kostnader för din bostad. Uppgifterna används som underlag för att räkna fram ditt avgiftsutrymme.

Blanketten Inkomstförfrågan 2024 kan du få av biståndshandläggaren, avgiftshandläggare eller i Kontaktcenter.

Inkomstförfrågan 2024 finns också som e-tjänst och för utskrift på sidan E-tjänstportalen.

Avgiftsbeslut och avgiftsutrymme

När du har lämnat blanketten Inkomstförfrågan 2024, får du ett avgiftsbeslut som visar ditt avgiftsutrymme. Det är den summa som omsorgsförvaltningen har beslutat är den högsta som du behöver betala för insatser som ingår i högkostnadsskyddet.

Är avgiftsutrymmet en lägre summa än högkostnadsskyddet, anpassas avgiften för hemtjänst till avgiftsutrymmet istället, så kallad jämkning. Om inkomsten inte räcker till avgifter, blir avgiftsutrymmet 0 kronor.

För avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet, till exempel mat, hyra och ledsagning, betalar du enligt taxa.

På avgiftsbeslutet står även information om hur avgiftsutrymmet har räknats fram och vilka summor som finns registrerade som underlag. Det är bra att kontrollera så att summorna stämmer. Avgiftsbeslutet gäller året ut. Skulle någon uppgift ändras under året, är det viktigt att meddela det till avgiftshandläggaren så du kan få ett nytt beslut.

Uträkning av avgiftsutrymme

+ Nettoinkomst

- Bostadskostnad

+ Bostadstillägg

- Minimibelopp

= Avgiftsutrymme

Förbehållsbelopp och minimibelopp

Vid uträkningen av avgiftsutrymmet är en del av inkomsten reserverad till andra utgifter än hemtjänst. Dessa summor kallas förbehållsbelopp. Minimibeloppet är ett förbehållsbelopp. Det är en klumpsumma som ska motsvara normala kostnader under en månad för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet kan sänkas och höjas för en person till exempel om hushållsel ingår i hyran eller om du har beslut om att köpa lagad mat genom omsorgsförvaltningen. Kostnaden för din bostad är också ett förbehållsbelopp. Det kan också vara större kostnader som pågår under en längre period som exempelvis kostnader för god man /förvaltare eller underhåll för barn. Vid flytt till särskilt boende kan även kostnaden för den tidigare bostaden tillfälligt räknas som förbehållsbelopp.

Minimibelopp per månad 2024

Ensamstående, 61 år och äldre

7 062 kronor

Gift eller registrerad partner, 61 år och äldre

5 762 kronor

Ensamstående, 60 år och yngre

7 768 kronor

Gift eller registrerad partner, 60 år och yngre

6 338 kronor

Avgift för hemtjänst

Om du har hemtjänst betalar du en månadsavgift för de insatser som du har beslut om. Månadsavgiften räknas ut genom att timtaxan multipliceras med den beslutade tiden.

Vad personalen ska göra hemma hos var och en, står i biståndshandläggarens beslut. Där står också hur lång tid som biståndshandläggaren har räknat ut att det behövs i genomsnitt för det som personalen ska göra. Ett besök kan ta olika lång tid olika dagar beroende på aktuella behov, hemtjänstpersonalens utrustning, lagarbete eller andra saker. Detta påverkar inte månadsavgiften eftersom den är beräknad på tiden i beslutet.

På kommun.varnamo.se finns det möjlighet att testa hur stor avgiften blir för hemtjänst med olika inkomster, boendekostnader och beslutade timmar.

Exempel på uträkning av hemtjänstavgift

Beslutad tid

26 timmar/ mån

Kostnad för hemtjänst

26 timmar X 364kr = 9 464kr/ mån

Inskriven i hemsjukvård

490 kr/mån

Total kostnad

9 954 kr/månExempel 1


Ditt avgiftsutrymme

2 600 kronor

Högkostnadsskydd

2 575 kronor

Jämkning

9 954 minus 2 575= 7 379 kronor

Du betalar

2 575 kronorExempel 2


Ditt avgiftsutrymme

525 kronor

Högkostnadsskydd

2 575 kronor

Jämkning

9 954 minus 525 = 9 429 kronor

Du betalar

525 kronor

Avboka besök senast sju dagar innan

Det är viktigt att meddela hemtjänstgruppen om det är någon insats som ska avbokas, till exempel på grund av semesterresa. För att få avdrag på avgiften ska avbokningen gälla alla insatser under en hel dag och hemtjänstgruppen ska få veta om avbokningen minst sju dagar innan.

Är det en akut sjukvistelse så gäller inte regeln om sju dagar innan. Då blir det avdrag på avgiften ändå.

Biståndshandläggaren avslutar insatser

Om du vill avsluta eller ändra dina insatser, ring till Värnamo kommuns kontaktcenter, telefon 0370-37 70 00 som förmedlar ärendet.

Faktura i efterskott

Alla avgifterna från omsorgsförvaltningen kommer på samma faktura, en månad i efterskott. Fakturan kan betalas via bankgiro eller autogiro.

Det går bra att få fakturan som e-faktura. Kontakta kommunens ekonomiavdelning för mer information.

På sidan Faktura och autogiro kan du läsa hur du gör för att skaffa autogiro.