Publicerat:

Problemen med gräset på Finnvedsvallen

Sedan maj 2023 har gräset på stora ytor på Finnvedsvallen börjat dö, främst på grund av snömögel, och detta har lett till dålig tillväxt av både gammalt gräs och nysådd. Orsaken till detta fenomen är ännu inte helt klarlagd, och det finns olika tankar om vad som kan ligga bakom det. Teknik- och fritidsförvaltningen och IFK har gemensamt arbetat med att hantera situationen, med externa stöd från två håll.

En bedömning gjordes och en åtgärdsplan lades fast med syftet att skapa en spelduglig plan och motverka snömögel. Dessa åtgärder har gett viss förändring på skötseln, men nuläget visar att planen ändå har underkänts för spel för de två första matcherna. Problemen ligger främst i rotsystemet, där gräset släpper och utgör en säkerhetsrisk för spelarna.

Problemet är att rotsystemet har svårt att ta sig på djupet, vilket kan bero på en kombination av kyla, fukt och jordmånens beskaffenhet. En bedömning pekar på att det krävs en långvarig period med värme innan rötterna kan etablera sig på djupet.

För att ta sig framåt föreslås att fortsätta med nuvarande åtgärder enligt den beslutade planen. Dessutom behövs ett fördjupat samarbete mellan kommunen och IFK samt en utökning och förtydligande av arbetet med kvalitetsgruppen. Det föreslås även att analysera möjliga förbättringar av markbädden under uppehållet i juni och att utreda förutsättningarna för markvärme.

Det är en gemensam ansträngning som krävs för att lyckas, och frågor om hur man undviker bekymmer kommande år diskuteras, såsom effekterna av eventuellt nylagt gräs och nya värmesystem.

Det är dock viktigt att komma ihåg miljömässig hållbarhet och att tekniska lösningar inte alltid är självklara, särskilt med tanke på vattenskyddsområden. Fortsatt omfattande skötselprogram föreslås för att förlänga säsongen och därigenom minska risken för framtida problem, även om det inte finns några mirakelkurer och inga garantier ges, då vintern och temperaturen fortsatt kommer att vara avgörande faktorer