Omsorg, stöd och hjälp

Hitta snabbt

Akut hjälp, trygghet, kris
Krisberedskap, Kvinnojour och mansjour, Trygg och säker, Hjälp till barn och unga, Akutboende
Stöd till familj, barn och ungdom
Det är många delar av kommunens verksamheter som på olika sätt arbetar med att stötta barn, ungdomar och familjer men också dig som vuxen. Det kan bland annat handla om separation, vårdnad, ekonomisk hjälp, missbruk eller våld.
Funktionsnedsättning
Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning, Individual Placement and Support (IPS), Dagverksamhet, LSS stöd och service, Psykisk ohälsa, Tillgänglighet, Tolk, Pluspolare, Sekretess och lagstiftning
Äldre
Hjälp i hemmet, Dagverksamhet, Demens, Trygghetsboende, Mötesplatser för seniorer
Hjälp i hemmet och hjälpmedel
Mat, omsorg och stöd, Matdistribution, Hemtjänst, Trygghetslarm och digitala lås, Hjälpmedel och bostadsanpassning, Ledsagning, Anhörigstöd, avlastning, Fixartjänst
Särskilda boenden
Demensboende, Gruppboende och serviceboende, Äldreboende, Korttidsvistelse
Sjukvård och tandvård
Hemsjukvård, Rehabilitering, Tandvård, Trygg och säker hemgång, Inte nöjd med vård och omsorg?, Patientnämnden
Nyanländ och integration
Vilket stöd kan man få?, Du som nyanländ, Integrationsenheten, Ensamkommande barn, SFI - svenska för invandrare, Tolk, Sekretess och lagstiftning, Överklaga beslut
Överförmyndarkansliet GGVV
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.
Lämna inkomstförfrågan
Äldreomsorg, funktions­nedsättning, ekonomiskt stöd, missbruk, god man, anhörigstöd, begravning, vigsel, akut hjälp och trygghet.
Träffpunkt Höjden
Träffpunkt Höjden vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och som upplever ohälsa eller ofrivillig ensamhet.

Service­meddelande

Nyheter från kommunen

 • 12 februari 2024

  Har du som pensionär rätt till bostadstillägg?

  Pensionsmyndighetens uppskattningar visar att många pensionärer riskerar att gå miste om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, därför att de inte ansöker. Därför ber de nu kommunerna om hjälp att sprida information om möjligheten att ansöka om stöd.

 • 09 februari 2024

  Civilförsvarsförbundet bjuder in till informationsdag

  Välkommen till en informationsdag på Moliden, Frivilliga automobilskårens anläggning, söder om Jönköping.

 • 08 februari 2024

  Skydda dig mot bedrägerier

  Bedrägerier drabbar många. Du kan förlora pengar genom att luras logga in på din bank eller lämna ut koder eller kortuppgifter. Någon kan också utge sig för att komma från kommunen eller annan myndighet för att kontrollera eller utföra olika tjänster i hemmet.

 • 02 februari 2024

  Välkommen till öppet hus på Träffpunkt Höjden

  Nu öppnar vi Träffpunkt Höjden, en plats för dig som är 18 år eller äldre och upplever psykisk ohälsa eller ofrivillig ensamhet. Vi startar med öppet hus fredag 9 februari kl. 13-17.

 • 31 januari 2024

  Nu finns hjärtstartare tillgängliga dygnet runt

  Nu finns en hjärtstartare vid stadshusets huvudentré och en hjärtstartare finns också utanför entrén till Räddningsstationen. Dessa två hjärtstartare är tillgängliga dygnet runt.

 • 29 januari 2024

  Välkommen till en ny termin på Recovery College

  Recovery College är ett lärandecenter till stöd för återhämtning från psykisk ohälsa. De erbjuder kurser dels på plats i bland annat Värnamo, dels digitalt. Kurserna är öppna för alla från 18 år.