Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Omsorg, stöd och hjälp

Hitta snabbt

Akut hjälp, trygghet, kris
Krisberedskap, kvinnojour och mansjour, trygg och säker, hjälp till barn och unga
Stöd till familj, barn och ungdom
Elever med särskilda behov, misstanke om barn som far illa, stöd till barn och unga, stödinsatser, familjerätten, familjecentralen, familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, överklaga beslut, gifta sig, partnerskap
Funktionsnedsättning
Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning, individual Placement and support (IPS), Dagverksamhet, LSS stöd och service, psykisk ohälsa, tillgänglighet, tolk, pluspolare, sekretess och lagstiftning
Äldre
Hjälp i hemmet, dagverksamhet, demens, trygghetsboende, mötesplatser för seniorer
Hjälp i hemmet och hjälpmedel
Mats omsorg och stöd, hemtjänst, trygghetslarm och digitala lås, hjälpmedel och bostadsanpassning, ledsagning, anhörigstöd, avlastning, matdistribution
Särskilda boenden
Demensboende, gruppboende och serviceboende, äldreboende, korttidsvistelse
Sjukvård och tandvård
Hemsjukvård, rehabilitering, tandvård, trygg och säker hemgång
Invandring och integration
Vilket stöd kan man få? Du som nyanländ, flyktingmottagning. ensamkommande barn, SFI, svenska för invandrare, tolk, sekretess och lagstiftning, överklaga beslut
Överförmyndarkansliet GGVV
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

Service­meddelande

  • Rensman AB kommer att utföra ytterligare en spolning i Bor onsdag 25 maj mellan kl. 8.00-18.00. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

  • I samband med Kristi himmelsfärdshelgen gäller ändrade öppettider.

  • Mobila bibliotekets (Bokbussen) kvällstur onsdag 25 maj till Fryele är inställd.

  • Rensman AB kommer under maj 2022 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Forsheda på uppdrag av Värnamo kommun. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

  • Vråenvägen kommer vara avstängd för genomfart från måndag 9 maj till fredag 27 maj. På plats arbetar vi med vatten och avloppsledningar.

Nyheter från kommunen