Styrdokument

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Policyer
Här finner du de policyer som Värnamos kommunfullmäktige antagit. Policyer uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom ett område.
Planer
En plan uttrycker strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun. Planen kan gälla den geografiska kommunen, eller det interna arbetet inom kommunens organisation.
Åtgärdsplaner
En åtgärdsplan är kopplad till ett överordnat styrdokument och omsätter inriktningen i det överordnade styrdokumentet till konkreta åtgärder.
Riktlinjer
En riktlinje beskriver hur förvaltningen bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalité.
Kommunens regelverk
Kommunens regelverk innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Värnamo kommun.

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som en kommun måste rätta sig efter. Förutom det utformar kommunen egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas. Styrdokumenten reglerar och styr kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.

Värnamo kommun utformar styrdokument som stöd till verksamheterna och för att nå de beslutade målsättningar som leder mot vår vision: Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.

Styrdokumentet Riktlinjer för styrdokument reglerar grunderna för vad ett styrdokument ska innehålla, hur det ska utformas, vem som beslutar om styrdokumentet samt när det ska revideras.

Det finns olika kategorier av styrdokument. Följande benämningar tillämpas i Värnamo kommun: policyer, planer, åtgärdsplaner och riktlinjer.

Planer och åtgärdsplaner syftar till förändring och utveckling inom olika områden. Kommunens policyer och riktlinjer är normerande och beskriver hur vi förhåller oss till olika frågor i vår verksamhet eller vid en given situation.

Letar du efter Översiktsplanen?

Du hittar alla dokument som tillhör översiktsplanen på kommun.varnamo.se/oversiktsplanering. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 21 juni 2023