Kommunens regelverk

Delegationsordningar
En delegeringsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe. Här framgår vilka beslutsområden som överlåtits till nämnder och vem som är beslutsfattare. Rätt att fatta beslut kan delegeras till en tjänsteman med stöd av kommunallagen.
Föreskrifter
Lokala föreskrifter är regler som gäller både allmänhet och närings­idkare. Föreskrifter kan även vara lagstadgade och bygga på till exempel Miljö­balken. Lokala föreskrifter beslutas av kommun­fullmäktige.
Reglementen
Ett reglemente reglerar en verksamhet, och fungerar som arbetsordning inom verksamhetens ansvarsområde. Nämndsreglemente bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet.
Taxor och avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter för kommunens tjänster, som exempelvis barnomsorgstaxa, avgifter inom äldreomsorgen, taxa för torgplats och avgifter för prövnings- och tillsyn enligt miljöbalken.
Ägardirektiv
Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för respektive bolag.

Kommunens regelverk innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Värnamo kommun.

Kommunens regelverk bildar författningssamlingen. Innehåller beslutade regelverk som beslutats av kommunfullmäktige, som till exempel reglementen, föreskrifter, bolagsordningar och taxor.  

Senast ändrad 03 mars 2022