Publicerat:

Anställda i Värnamo kommun trivs på jobbet!

Nio av tio medarbetare i Värnamo kommun tycker att jobbet känns meningsfullt. Åtta av tio anser att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete. Det visar den senaste medarbetarundersökningen i Värnamo kommun.

Sammanfattningsvis trivs anställda i Värnamo kommun på jobbet, och genomförda samt pågående insatser är framgångsrika. En bra arbetsmiljö, tydligt ledarskap och strategiskt fokus har satt kommunen på kartan som en arbetsplats där medarbetarna trivs och känner sig engagerade.

Med en imponerande svarsfrekvens på 80 procent, vilket är en ökning från föregående års 75 procent, ger resultaten en stark indikation på att de insatser som genomförts har varit framgångsrika.

—Det är glädjande att se att de åtgärder som har görs har lett till en ökad trivsel bland våra medarbetare, säger Åsa Johansson, HR-chef. — Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, och för att uppnå detta är det viktigt att våra medarbetare trivs och känner sig nöjda med sitt arbete i kommunen.

En positiv arbetsmiljö stärker kommunens rykte som arbetsgivare, vilket är avgörande för att locka nya talanger och behålla befintlig kompetens.

Ulf Svensson, kommundirektör, håller med Åsa.

— Resultaten ger oss en klar indikation på att vi jobbar helt rätt, säger Ulf. —Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger vi bra till när det kommer till motivation, ledarskap och övergripande styrning.

—Det är ett kvitto på att våra medarbetare utvecklas och trivs på jobbet och när personalen trivs på jobbet blir de mer engagerade och motiverade vilket gynnar organisationens övergripande mål, säger Ulf.

Hållbart medarbetarengagemang

En tydlig trend i resultaten är en långsiktig ökning när det gäller HME-frågorna (motivation, ledarskap och styrning). HME står för Hållbart Medarbetarengagemang och består av nio påståenden framtagna av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Syftet är att mäta arbetsplatsens medarbetarengagemang och att även skapa ett analysunderlag att jämföra mot andra kommuner.

HME-resultaten är uppdelade i tre delindex för att tydligt och enkelt beskriva de viktigaste parametrarna för verksamhetens medarbetarengagemang.

— De strategiska uppdragen och fokuset på minskad sjukfrånvaro samt förbättrade förutsättningar för cheferna är nyckelfaktorer som kommer att bidra till en långsiktig framgång, tillägger Åsa. - De pågående insatserna inom dessa områden kommer att ytterligare stärka den positiva trenden, säger Åsa.

De insatser som redan är på gång kommer att stödja det fortsatta arbetet för att upprätthålla och ytterligare förbättra trivseln.

— Vi jobbar på rätt sätt, och det är viktigt att fortsätta på denna positiva väg. - Vi ska fortsätta investera i motivation, ledarskap och styrning för att säkerställa en hållbar och positiv arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Åsa.

Resultat på övergripande nivå

Resultatet visar att medarbetare i Värnamo kommun känner att de har ett meningsfullt arbete, lär nytt och ser fram emot att gå till jobbet

Bland annat visar undersökningen att:

  • 91 procent tycker att jobbet känns meningsfullt
  • 81 procent anser att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete
  • 76 procent ser fram emot att gå till jobbet
  • Organisationernas chefer visar uppskattning och förtroende och ger medarbetare förutsättningar att ta ansvar i sitt dagliga arbete. Medarbetare som tycker ledarskapet är bra är 81 procent.
  • 83 procent upplever att chefen visar förtroende för medarbetare.
  • 70 procent tycker att de har en bra arbetsgivare som de kan rekommendera sina vänner

Om medarbetarundersökningen

Syftet med undersökningen är att är att skapa en bild av hur de anställda upplever sitt arbete och sin arbetssituation. 2176 medarbetare, (80 procent av de anställda), i Värnamo kommun har besvarat enkäten i år.

Undersökningen genomfördes under oktober – november 2023. Undersökningen har tidigare gjorts år 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021.