Publicerat:

Delårsrapporten visar fortsatt tufft läge

I dag presenterar Värnamo kommun sin delårsrapport, som visar det ekonomiska läget till och med augusti och en prognos för resten av året.

Prognosen visar att flera verksamheter inte håller budget, vilket innebär att kommunen vid årets slut beräknas ha ett resultat på 25 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner lägre än budgeterat.

– Svensk ekonomi är i en lågkonjunktur och hela kommunsektorn står inför stora utmaningar. Så är det även för Värnamo. Skatteunderlaget har under första delen av året varit starkare än förväntat men nu börjar det märkas att ekonomin håller på att kylas ner, säger Johanna Svensson, ekonomichef.

68 miljoner i budgetavvikelse

Inför 2023 har nämndernas budgetanslag ökats med drygt 30 miljoner kronor för att kompensera för prisökningar till följd av inflationen. Kompensation har också utgått för löneökningar och ökade pensionskostnader. Trots detta har de stora nämnderna svårt att bedriva sin verksamhet inom tilldelade budgetramar.

Totalt sett prognosticerar nämnderna en negativ budgetavvikelse om på 68 miljoner kronor. Omsorgsnämnden står för den största avvikelsen, minus 43 miljoner kronor, följt av barn- och utbildningsnämnden minus 17 miljoner kronor och medborgarnämnden, minus 11 miljoner kronor.

– Utöver utmaningar i omvärlden har vi utmaningar i de kommunala verksamheterna. Nämnder med underskott har fått i uppdrag att göra åtgärdsplaner för att nå en budget i balans. Nu är det viktigt att de åtgärdsplanerna följs och att vi fortsätter att vara engagerade i uppgiften att använda de pengar vi har på bästa sätt, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatta utmaningar 2024

2023 är ett besvärligt år och kommunen möter fortsatt stora utmaningar under det kommande året. Det budgeterade resultatet för 2024 uppgår till 5 miljoner kronor. Sedan fullmäktige beslutade om budgeten har regeringen tillskjutit 23 miljoner kronor i statsbidrag.

– Trots ett ökat statsbidrag ser det tufft ut inför 2024. Prognosen för skatteintäkterna är preliminär och det behöver finnas ett visst ekonomiskt utrymme om utvecklingen försämras. Kommunen behöver också hålla en godtagbar resultatnivå med tanke på alla pågående investeringar, säger Johanna Svensson.

Det är viktigt att fokus nu läggs på att nämndernas åtgärdsplaner implementeras med långsiktiga och hållbara lösningar för kommunens verksamheter och anställda. Och för det behövs medarbetare och chefer med engagemang, driv och flexibilitet.

– Det är viktigt att förbättringsarbetet med att säkerställa effektiva rutiner och processer fortsätter. Kommunens anställda är den viktigaste resursen i detta arbete där det behövs ett stort engagemang och flexibilitet för att möta våra utmaningar tillsammans – ingen är i mål förrän alla är i mål, säger Tobias Pettersson.