Publicerat:

Granskning av planförslag

Planförslaget för del av fastigheten Nöbbele 7:2 (Nöbbele ängar) i Värnamo stad är ute på granskning mellan 24 november 2023 – 22 december 2023. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 22 december 2023.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådsskedet. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.

Granskningshandlingar finns att läsa på sidan (del av Nöbbele 7:2).