Publicerat:

Medborgarundersökningen: Värnamoborna ger gott betyg

Invånarna ger Värnamo gott betyg i medborgarundersökningen, som nu är redovisad. 95 procent tycker att Värnamo kommun är en bra plats att bo och leva på och 83 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Däremot blir det sämre betyg på möjligheterna till insyn och inflytande.

I september skickades SCB:s medborgarundersökning ut till slumpvis utvalda kommuninvånare. Urvalet är representativt fördelat för att spegla befolkningen i ålder, kön och annan demografi. Undersökningen skickades ut till 1 208 personer i kommunen. 400 av dem svarade, det vill säga ungefär var tredje tillfrågad.

– Vi vill tacka alla i Värnamo kommun som under hösten tagit sig tid att svara på medborgarenkäten, era svar är värdefulla och vi har fått in tillräckligt med svar för att kunna få en bild av hur ni som bor här upplever kommunen. Vi hoppas att fler vill vara med och svara nästa gång, säger Vidar Albinsson, utvecklingsstrateg och den som ansvarar för medborgarundersökningen i Värnamo.

Resultatet av enkäten

Undersökningen görs vartannat år och är ett viktigt beslutsunderlag för Värnamo kommun. Resultatet av enkäten i Värnamo och andra kommuner som deltar i årets medborgarundersökning publiceras på Statistiska centralbyråns, SCB:s, webbplats i dag.

– Det som händer nu är att vi tittar på resultatet och lyfter detta till politiken för att se vilka områden som kan behöva åtgärder, säger Vidar Albinsson.

Några resultat från undersökningen visar att:

  • 95 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 66 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
  • 83 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 23 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Du kan ta del av hela resultatet i statistikdatabasen på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Resultat ämne för ämne

Skola och omsorg, inklusive socialtjänst

Medborgarna har svarat på frågan hur de tycker att olika kommunala verksamheter fungerar. Tabellen visar hur stor andel som har svarat bra eller mycket bra.


Verksamhet

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Förskolan

97 procent

85 procent

94 procent

Grundskolan

82 procent

73 procent

79 procent

Gymnasiet

91 procent

77 procent

80 procent

Vuxenutbildningen

88 procent

77 procent

Ingen uppgift

Äldreomsorgen

70 procent

56 procent

72 procent

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

74 procent

67 procent

77 procent

Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer

52 procent

53 procent

Ingen uppgift

Boende och boendemiljö

Medborgarna har svarat på frågan hur viktigt de anser det vara att det är en blandning av människor från olika kulturer och bakgrund i boendemiljön. Tabellen visar hur stor andel som svarat viktigt eller mycket viktigt.


Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Hur viktigt är det med en blandning av människor från olika kulturer och bakgrund i din boendemiljö?

54 procent

51 procent

50 procent


Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

Medborgarna har svarat på frågan vilka möjligheter som finns att bo kvar i kommunen samtidigt som en genomför eftergymnasiala studier (till exempel högskola, universitet eller yrkeshögskola).

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Hur viktigt är det att kunna bo kvar och samtidigt genomföra eftergymnasiala studier?

76 procent

80 procent

69 procent


Samhällsservice

Medborgarna har svarat på frågan: Hur tycker du tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort, till exempel skola, äldreomsorg, bibliotek fungerar i kommunen. Tabellen visar hur stor andel som ger högt betyg.


Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Hur fungerar tillgången till kommunal service utanför centralorten?

80 procent

79 procent

80 procent


Resor och kommunikationer

Medborgarna har svarat på frågan: Vad tycker du om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (till exempel bil, cykel, moped). Tabellen visar hur stor andel som gett högt betyg.


Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Vad tycker du om utbudet av laddstationer för elfordon?

57 procent

43 procent

28 procent


Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Medborgarna har svarat på vad de tycker om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen (till exempel konstutställning, teater, konserter). Tabellen visar andelen som gett högt betyg.


Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet?

80 procent

66 procent

67 procent


Idrott, motion och friluftsliv

Medborgarna har svarat på vad de tycker om utbudet av belysta motionsspår i kommunen (till exempel för löpning och skidåkning). Tabellen anger andel som gett högt betyg.

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Vad tycker du om utbudet av belysta motionsspår?

86 procent

73 procent

80 procent


Underhåll av den offentliga miljön

Medborgarna har svarat på frågor om skötsel av den offentliga miljön i kommunen. Tabellen visar andelen som gett högt betyg i tre olika frågor.

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Hur tycker du skötseln av gator och vägar fungerar?

79 procent

64 procent

82 procent

Hur tycker du skötsel av gång- och cykelvägar fungerar?

76,5 procent

70 procent

79 procent

Hur tycker du att skötsel av byggnader fungerar (till exempel skolor, äldreboenden)

78 procent

69 procent

79 procent


Trygghet i samhället

Medborgarna har svarat på frågor om trygghet. Tabellen visar andelen som har gett höga betyg.

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?

84 procent

76 procent

71 procent

Hur orolig är du för personer som bråkar eller stör i området där du bor?

70 procent

60,5 procent

40 procent


Klimat- och miljöarbete

Medborgarna har svarat på frågan om utbudet av platser för förpackningsåtervinning i närheten till där du bor. Tabellen visar andelen som har gett högt betyg.

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Hur tycker du att utbudet av platser för förpackningsåtervinning i närheten där du bor fungerar?

77 procent

83 procent

78 procent


Bemötande, information och inflytande

Medborgarna har svarat på frågor om möjligheten att påverka utvecklingen av kommunen. Tabellen visar andelen som ger höga betyg.

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Vad tycker du om möjligheten som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utvecklingen av kommunen (till exempel medborgardialoger, samråd)?

45 procent

33 procent

43 procent


Jämlikhet och integration

Medborgarna har svarat på frågor om integration och jämlikhet. Tabellen visar hur stor andel som ger högt betyg.

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället?

28 procent

27 procent

35 procent


Förtroende, politiker, kommunanställda, medmänniskor

Medborgarna har svarat på frågor om politikernas arbete, politiska beslut och möjlighet till insyn. Tabellen anger hur stor andel som har gett högt betyg.

Frågan

Resultat 2023

Genomsnitt riket

Resultat 2021

Hur upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?

56 procent

41 procent

50 procent

Hur upplever du att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade?

34 procent

25 procent

32 procent

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?

23 procent

19 procent

19 procent