Publicerat:

Reviderad vision och nya mål

Värnamo kommuns vision har haft ordalydelsen ”Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen - 40 000 invånare 2035”. Den sista delen är borttagen och visionen är nu: ”Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen!” Visionen är vår vägledning för hur vi vill se framtidens Värnamo kommun.

—Visionen om den mänskliga tillväxtkommunen handlar om att alla räknas och varje människa är en tillgång. —Kommunens arbete mot visionen ska präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Fyra övergripande mål

Visionen ska fungera som en vägledning framåt och forma arbetet med kommunens övergripande mål.

—Det finns fyra nya övergripande mål: en stark, en attraktiv, en grön och en trygg kommun. —Att arbeta med mål handlar om att prioritera för att få effekt, det är därför målen är begränsade till antalet, berättar Tobias.

En stark kommun - en stark ekonomi säkrar välfärden

Värnamo går in i en utmanade tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunens uppdrag kring välfärd, demokrati och samhällsplanering. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är delaktighet hos medarbetare och medborgare samt en trygg kompetensförsörjning.

En attraktiv kommun - en kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

En grön kommun - en god miljö är grunden för vår välfärd

Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra. Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

En trygg kommun - en kommun där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Målen ska engagera alla

Kommunens mål ska involvera alla, oavsett om de är politiker i kommunfullmäktige eller anställda på olika nivåer. Värnamo kommuns värderingar kommer att utgöra grunden för hur vi närmar oss, och arbetar med, dessa mål.

—Arbetet kommer att fokusera på mål och tydliga uppdrag för att nå resultat från övergripande nivå till verksamheterna där arbetet mot målen utförs ”på riktigt”. —För att skapa effekt är det viktigt att alla medarbetare deltar i arbetet berättar Tobias.

Den visionära målsättningen sträcker sig över alla kommunens verksamheter och inkluderar samtliga kommunala bolag. Varje förvaltning kommer att anpassa och integrera de övergripande målen i sitt specifika nämndmål som sedan ska brytas ner på förvaltning och verksamhetsnivå för att säkerställa att målen blir relevanta och genomförbara inom varje del av organisationen.

Målen börjar gälla från 1 januari 2024.