Publicerat:

Resultat 2023: plus 43 miljoner

Kommunstyrelsen har idag, tisdag, godkänt kommunens årsredovisning för 2023. Den visar på ett positivt resultat för 2023 på 43 miljoner kronor. Men den visar också att läget är tufft för Värnamo, som för många andra av landets kommuner.

Trots underskott i flera verksamheter hamnar resultatet på plus 43 miljoner kronor för helåret 2023. Det är något bättre än det budgeterade resultatet, som var 40 miljoner kronor. Anledningen är att skatteintäkterna har ökat mer än beräknat och att kommunen fått tillkommande statsbidrag.

– Det ekonomiska läget är tufft i hela kommunsektorn där inflationen leder till högre priser men framför allt till ökade kostnader för pensioner, säger Johanna Svensson, ekonomichef.

2024 kommer att bli än tuffare vad gäller kommunens ekonomi. Då får ökade kostnader till följd av den höga inflationen full effekt. Samtidigt innebär den lågkonjunktur som svensk ekonomi är inne i att kommunens skatteintäkter inte ökar i den utsträckning vi är vana vid.

– Det är därför viktigt att arbetet med nämndernas åtgärdsplaner fortsätter. Där syftet är att säkerställa att kommunens arbetssätt är effektiva och långsiktigt hållbara för kommunens invånare och anställda, säger Johanna Svensson.

Resultatet 2023

Resultatet för Värnamo kommuns ekonomi 2023 påverkas av flera faktorer. En av dem är en engångskostnad på 37 miljoner kronor för att säkerställa att det finns medel för att sluttäcka kommunens stora deponi, Stomsjö.

En annan är att de största verksamheterna inte lyckats bedriva sin verksamhet inom beslutad budgetram. Sammanräknat landar nämnderna på minus 65 miljoner kronor fördelat på

  • omsorgsnämnden minus 40 miljoner
  • medborgarnämnden minus 15 miljoner
  • barn- och utbildningsnämnden minus 14 miljoner
  • övriga nämnder tillsammans plus 4 miljoner kronor.

Åtgärdsplaner har tagits fram för att säkerställa en budget i balans.

Investeringar 2023

Under 2023 har Värnamo kommun investerat stort i förskolor, en ny grundskola och en ny idrottsarena.

– Det är viktiga satsningar för kommunens invånare idag och för framtiden. I budgetarbetet gjorde vi en analys av behovet av investeringar kopplat till kommunens kärnverksamhet. Efter de större beslutade nyinvesteringarna kommer fokus vara att komma till rätta med underhåll och reinvesteringar i befintliga verksamhetslokaler under resterande del av 2020-talet, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Totalt uppgår investeringarna under 2023 till 565 miljoner kronor. Investeringsnivåerna är fortsatt höga även 2024 och 2025.

Sedlar utspridda på en yta.

Foto: Riksbanken