Publicerat:

Medborgarlöfte för att förebygga brott och skapa trygghet

Idag, måndag 22 april, undertecknade Värnamo kommun och det lokala polisområdet medborgarlöftet för 2024. Genom att underteckna ett medborgarlöfte lovar båda parter att aktivt arbeta för att förebygga brott och skapa en tryggare miljö för alla kommuninvånare.

— Genom ett nära samarbete och konkreta åtgärder kan brottslighet förebyggas och tryggheten stärkas, vilket skapar en positiv och hållbar utveckling för hela kommunen, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Konkreta åtgärder och insatser

Medborgarlöftet grundar sig på konkreta åtgärder och insatser som syftar till att bekämpa brottslighet och skapa trygghet.

— Bakom medborgarlöftet ligger en noggrann analys av läget i kommunen baserat på trygghetsundersökningar, medarbetardialoger, medborgardialoger och statistik från polisens underrättelsetjänst, berättar Anders Sund, lokalpolisområdeschef.

Bland åtgärderna finns:

Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Genom regelbundna gemensamma lägesbilder kan kommunen och polisen rikta sitt arbete mot aktuella problem, platser och tidpunkter där brottsligheten är mest påtaglig. Analyser och åtgärdsplaner kopplas till dessa lägesbilder för att säkerställa effektivitet i arbetet.

Förebyggande insatser bland unga

Arbetet med särskild fokus på att hindra unga från att hamna i kriminella miljöer och missbruk ska ske genom individuella åtgärder och aktiviteter som riktas mot ungdomar.

Även om Värnamo för närvarande inte har etablerade kriminella gäng eller kända exempel på rekrytering av unga till sådana miljöer, är kommunen och polisen medvetna om risken och arbetar aktivt för att förebygga detta. Genom både sociala insatser och brottsförebyggande åtgärder ska unga skyddas från att hamna i kriminalitet och missbruk.

Bekämpning av bedrägerier

Ett prioriterat område där olika informationsinsatser ska genomföras för att minska antalet bedrägeribrott. Informationsinsatserna riktas mot äldre personer som är särskilt utsatta.

Involvering av invånare och andra aktörer

Genom medborgardialoger, grannsamverkan och näringslivssamverkan ska kommuninvånarna och andra aktörer engageras i det brottsförebyggande arbetet för att skapa en starkare och mer sammanhållen gemenskap.

Uppföljning sker årligen

Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske årligen och resultaten publiceras på polisens hemsida för ökad transparens och kommunikation med invånarna. Arbetet kommer att anpassas efter de behov och utmaningar som kommer fram i uppföljningen.

Med dagens undertecknande av medborgarlöftet tar Värnamo kommun och polisen ett steg mot en tryggare och säkrare framtid för alla invånare i Värnamo kommun.

Anders Sund, lokalområdespolischef och Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande