Detaljplan för Forsheda 5:82 med flera (Parkvägen-Skogsstigen) i Forsheda tätort har fått laga kraft

Beslutet att anta detaljplanen för området Forsheda 5:82 med flera (Parkvägen-Skogsstigen) i Forsheda tätort har inte överklagats och fick därför laga kraft 27 maj 2022.

Planen omfattar en del av ett bostadsområde i tätorten Forsheda. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen finns på samhälls­byggnads­förvaltningen i Stadshuset. Den finns även på kommunens webbplats från och med två veckor efter den har vunnit laga kraft:

Gällande detaljplaner.

Antagandebeslut

Detaljplanen har under tiden för överklagande inte överklagats och Länsstyrelsen i Jönköpings län har enligt 11 kap. plan- och bygglagen beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut. Antagandebeslutet vann följaktligen laga kraft 27 maj 2022.

Länsstyrelsens beslut är enligt plan- och bygglagen, kapitel 11.

Ersättning för skador

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan-och bygglagen, kapitel 14. För att få ersättning måste du väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen har fått laga kraft alternativt då åtgärden utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Plan- och bygglagen. Länk till annan webbplats.

Mark- och miljödomstolen i Växjö. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: