Publicerat

Detaljplan för Göken 5 har fått laga kraft

Beslutet att anta detaljplanen för området Göken 5 har inte överklagats och fick därför laga kraft 29 december 2022.

Planen omfattar fastigheten Göken 5 samt del av Värnamo 14:2. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen finns på samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset. Den finns även på kommunens webbplats från och med två veckor efter den har fått laga kraft:

Gällande detaljplaner.

Antagandebeslut

Detaljplanen har inte överklagats under utsatt tid och Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut som togs i samhällsbyggnadsnämnden 30 november 2022.
Länsstyrelsens beslut är enligt plan- och bygglagen, kapitel 11.

Ersättning för skador

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen, kapitel 14. För att få ersättning måste du väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen har fått laga kraft alternativt då åtgärden utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats.

Mark- och miljödomstolen i Växjö Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: