Detaljplan för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera har fått laga kraft

Beslutet att anta detaljplanen för del av fastigheten Rörstorp 6:3 med flera (del av Skogsfållen) i Värnamo stad har fått laga kraft 27 april 2023.

Planen omfattar del av fasigheten Rörstorp 6:3 med flera. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen finns på samhälls­byggnads­förvaltningen i Stadshuset. Den finns även på kommunens webbplats från och med två veckor efter den har fått laga kraft:

Gällande detaljplaner.

Antagandebeslut

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut som togs i Kommunfullmäktige 29 september 2022.

Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen under utsatt tid. I domslut avslog Mark- och miljödomstolen överklagandena. Domen har inte överklagats och därmed har detaljplanen fått laga kraft 27 april 2023.

Länsstyrelsens beslut är enligt plan- och bygglagen, kapitel 11.

Ersättning för skador

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan-och bygglagen, kapitel 14. För att få ersättning måste du väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen har fått laga kraft alternativt då åtgärden utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Plan- och bygglagen. Länk till annan webbplats.

Mark- och miljödomstolen i Växjö. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: