Publicerat

Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 med flera (Sveavägen) i Rydaholm tätort

Förslaget till detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 13 mars 2023 till och med 17 april 2023. Yttranden som kommit in under granskningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Du hittar granskningsutlåtandet på sidan Förslag för del av Hjortsjö 7:9 med flera.

Antagandeprövning kommer tidigast ske på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
24 maj 2023.

Senast uppdaterad: