Publicerat

Ändring av detaljplan för Muraren 1 (Bostäder) i Värnamo stad

Planen omfattar fastigheten Muraren 1 i Värnamo stad Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 30 augusti 2023, §138, att anta rubricerad detaljplan.

Detaljplanen har under tiden för överklagande inte överklagats och Länsstyrelsen i Jönköpings län har enligt 11 kap. plan- och bygglagen beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut. Antagandebeslutet vann följaktligen laga kraft 28 september 2023.

Detaljplanehandlingar finns tillgänglig i stadshuset samt på kommunens webbplats.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen, måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan) alternativt då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Senast uppdaterad: