Publicerat

Överklagandeanvisning för Detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:54 (Rolstorp) i Värnamo kommun

Detaljplan för fastigheten Rolstorp 1:54 är antagen den 26 oktober 2023 och beslutet finns nu som PDF-fil. Du har möjlighet att överklaga inom tre veckor från det att beslutet anslogs på anslagstavlan.

Information om beslutet att anta detaljplan

Ansvarig instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Antagandebeslut publicerat

2 november 2023

Överklagas senast

21 november 2023

Förvaringsplats för beslutet

Kommunkansliet, Stadshuset


Rätt att överklaga beslut

Du har rätt att överklaga beslutet att anta en detaljplan inom tre veckor. Villkoret är att du har lämnat skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden.

Du får också överklaga om du påverkas av någon ändring som har gjorts i planförslaget efter granskningstiden.

Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte har tillkommit i laga ordning.

Hur överklagar jag?

Överklagandet måste vara skriftligt och ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag då antagandebeslutet har publicerat på kommunens anslagstavla.

Checklista för att överklaga

  • Vilket beslut gäller det?
  • Vilket datum fattades beslutet?
  • Varför vill du att beslutet ska ändras?
  • Hur vill du att beslutet ska ändras?
  • Ditt namn, adress och telefonnummer.
    Om du överklagar genom ombud måste även ombudets kontaktuppgifter finnas med och fullmakt i original ska bifogas. 

Det kan vara bra att även bifoga de handlingar som stödjer din uppfattning.

Överklagandet ställs till Mark- och miljödomstolen i Växjö, men du ska skicka det till: 

Värnamo kommun
Kommunkansliet/Samhällsbyggnadsförvaltningen
331 83 Värnamo

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Sedan sänder vi det vidare till Mark- och miljödomstolen.

Senast uppdaterad: