Detaljplan för del av Rolstorp 1:54 har fått laga kraft

Beslutet att anta detaljplanen för del av fastigheten Rolstorp 1:54 i Rolstorp har inte överklagats och fick därför laga kraft 23 november 2023.

Planens syfte är att möjliggöra en sammanhållen utveckling av ett nytt bostadsområde i närheten av Vidösterns östra strand. Befintlig landsbygdsmiljö med fristående villor och gårdar kompletteras av möjlighet till nya bostadstyper i form av rad‐ och kedjehus på ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar. Planen omfattar cirka 5,5 hektar och berör del av fastigheten Rolstorp 1:54. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset. Den finns även på kommunens webbplats från och med två veckor efter den har fått laga kraft:

Gällande detaljplaner.

Antagandebeslut

Detaljplanen har inte överklagats under utsatt tid och Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut som togs i kommunfullmäktige den 26 oktober 2023.

Länsstyrelsens beslut är enligt plan- och bygglagen, kapitel 11.

Ersättning för skador

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan-och bygglagen, kapitel 14. För att få ersättning måste du väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen har fått laga kraft alternativt då åtgärden utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Plan- och bygglagen. Länk till annan webbplats.

Mark- och miljödomstolen i Växjö. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: