Detaljplan för del av Västhorja 12:5 med flera (Gröndalsleden) i Värnamo stad har fått laga
kraft

Beslutet att anta Detaljplan för del av Västhorja 12:5 med flera (Gröndalsleden) i Värnamo stad har inte överklagats och fick därför laga kraft den 11 januari 2024.

Planen omfattar cirka 1,5 hektar. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Detaljplanen finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset. Den finns även på
kommunens webbplats från och med två veckor efter den har fått laga kraft:

Gällande detaljplaner.

Antagandebeslut

Detaljplanen har inte överklagats under utsatt tid och Länsstyrelsen i Jönköpings län har
beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut som togs i samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2023.

Länsstyrelsens beslut är enligt plan- och bygglagen, kapitel 11.

Ersättning för skador

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan-och bygglagen, kapitel 14. För att få ersättning måste du väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen har fått laga kraft alternativt då åtgärden utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Plan- och bygglagen. Länk till annan webbplats.

Mark- och miljödomstolen i Växjö. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: