Publicerat:

Fortsatt uppehåll för fritidshemmet i Lanna

Under läsåret 2023/2024 har Värnamo kommun inte erbjudit fritidshem i Lanna. Så kommer det att vara även under det kommande läsåret, 2024/2025.

– Utifrån nuvarande elevtal i Lanna har vi gjort bedömningen att det inte går att bedriva verksamheten med den kvalitet och likvärdighet som barn och vårdnadshavare ska förvänta sig, säger Johan Grahn, barn- och utbildningschef i Värnamo kommun,

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som ska stimulera elevernas utveckling och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenhet. Den ska anpassas för elevernas olika förutsättningar.

Förutom att träna på demokrati, inflytande och ansvar ska fritidshemmet erbjuda lek, rörelse och skapande aktiviteter. Bra miljö är också viktig, liksom att elevgruppen har en lämplig sammansättning och storlek.

– Det är inte möjligt för oss att ha en organisation som ger förutsättningar att ha en sådan verksamhet i Lanna med det elevunderlag som finns i dag, säger Johan Grahn.

Barnen i Lanna kommer även fortsättningsvis att erbjudas plats på fritidshemmet i Bredaryd, där barnen också går i skolan.