Elevhälsa, extra stöd

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Elevhälsoteam
Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.
Särskilda behov, extra stöd
Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.
Skolkurator
Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete i skolorna.
Skolpsykolog
Skolpsykologen har en helhetssyn på barnet med dess förutsättningar, livssituation och andra faktorer i skolan som gynnar barnets utveckling och förmåga att nå de pedagogiska målen i skolan.
Skolsköterska, skolläkare
Elevhälsan medicinska insats (skolsköterska och skolläkare) tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens till elevhälsans främjande och förebyggande arbete.
Personal med specialpedagogisk kompetens
Personal med specialpedagogisk kompetens arbetar, tillsammans med övriga i elevhälsoteamet, med den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och verkar för att verksamheten ska erbjuda goda lärandemiljöer för alla elever.
Mobbning, kränkande behandling, likabehandling
Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling.
Främjande och förebyggande arbete
Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan.
Hälsosamtal
På denna sida hittar du bland annat information om vad ett hälsosamtal är, när hälsosamtal görs och exempel på vad man pratar om under samtalet. Du hittar även information om e-tjänsten hälsouppgifter.

Mer information om Elevhälsa, extra stöd

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Enligt skollagen ska elevhälsan verka främst hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan arbetar på både generell och individuell nivå. Det generella arbetet kan bland annat bestå av att samverka med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor och bistå skolledningen med information och råd i frågor som har betydelse för elevernas lärande och utveckling. Det individuella arbetet kan bestå av att identifiera och åtgärda svårigheter i elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Senast ändrad 03 juni 2024