Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från anvisad grundskola eller grundsärskola. Eleven åker till skolan med skolbuss, allmän kollektivtrafik eller skoltaxi. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavare själva för.

Skolskjutstider

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Vid läsårets start meddelas elever som har rätt till skolskjuts via brev om tider för morgontur och hållplats.

Säkerhet- och ordningsregler

En genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt en utrymningsövning anordnas regelbundet för elever som åker skolskjuts.

På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färden och använda säkerhetsbälte. Eleverna ska sitta kvar på sina platser fram tills dess att bussen har stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter avstigning ska vänta tills fordonet har kört.

Chaufförens tillsägelser ska följas. Chauffören är skyldig att rapportera förseelser till skolskjutssamordnaren som därefter kontaktar rektor och vårdnadshavare.

Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar skada på skolskjutsfordonet. Skadegörelse kan komma att polisanmälas.

Rätt till skolskjuts

Skolskjuts anordnas till den grundskola som kommunen anvisat eleven till enligt skolans upptagningsområde. De elever som bor inom skolans upptagningsområde har rätt till skolskjuts enligt de zongränser som framgår i kartorna för skolornas upptagningsområden.

Elever som går på gymnasiet har inte rätt till skolskjuts på samma sätt som i elever i grundskolan. Gymnasieelever erbjuds resebidrag till skolresor, om vägen till skolan är längre än 6 km och att de är folkbokförda utanför Värnamo stad.
Elever på gymnasiet kan ej ansöka om skolskjuts vid växelvist boende.

Skolskjutsen behöver anmälas i god tid. För att en resa inte ska missas behöver anmälan ske minst en vecka innan resa.

Telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsar

Föräldrarna har ansvar för eleven fram tills eleven stigit på skolfordonet vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter det att eleven stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

I förälderns ansvar ingår även att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Om eleven missar bussen är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till skolan.

Skolskjutsentreprenören har, genom chauffören, ansvar för eleverna under tiden de åker till och från skolan.

Skolskjutsberättigad elev i förskoleklass och grundskola kan anvisas av- och påstigningsplats inom ett avstånd från bostaden av högst följande antal kilometer:

2 km för elev i åk F-3

3 km för elev i åk 4-6

4 km för elev i åk 7-9

Bedömningen av avståndet mellan bostad och av- och påstigningsplats görs med utgångspunkt från kortaste gång- eller cykelväg. Bedömning görs också med tanke på skollagens krav på säker väg till skolan.

Värnamo kommunen har tecknat avtal med Flexbuss Sverige AB i Nybro, Bergkvarabuss, Värnamo Taxio och Karlsson Buss.

Om eleven är sjuk eller av annan orsak behöver avboka sin skolskjuts ska respektive skolskjutschaufför kontaktas. Chaufförerna får inte prata i mobiltelefon samtidigt som de kör fordonen, på grund av minskad trafiksäkerhet. Det kan därför vara svårt att nå chaufförerna. Vid sjukanmälan/avbokning av skolskjuts går det även bra att skicka ett SMS till aktuell buss, med eleven namn och vilken/vilka dagar de inte ska åka.

Telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsar

Om en elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl.

Är skolskjutsen försenad vid tillskjuts bör eleven vänta ca 20 minuter vid påstigningsplatsen och därefter gå hem. Eleven eller vårdnadshavaren bör kontakta skolan eller skolskjutsentreprenören för besked. Uppstår försening vid hemskjuts ska skolexpeditionen kontaktas efter ca tio minuter.

En elev i grundskolan med växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna. Med växelvis boende menas att eleven vistas ungefär lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna och att boendet är varaktigt. Eleven är folkbokförd hos en av vårdnadshavarna.

Vid växelvis boende inom kommunen ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser under förutsättning att eleven får sin skolgång vid anvisad skola utifrån någon av vårdnadshavarnas adresser.

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska ske inför varje nytt läsår.

Ansök om skolskjuts vid växelvisboendelänk till annan webbplats

Senast granskad:
2020-08-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter