Särskilda behov, extra stöd

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre. Vissa elever behöver extra anpassningar eller särskilt stöd.

Innan stödinsatser riktade mot den enskilda eleven sätts in ska skolan har sett över hur organisationen kring eleven ser ut, vilka pedagogiska metoder som används och hur de befintliga resurserna är fördelade. Man måste också titta på hur den aktuella elevgruppen fungerar.

Extra anpassningar

Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov.

Utredning

När rektorn har fått information om att en elev på skolenheten kan vara i behov av särskilt stöd är det hans eller hennes ansvar att se till att en utredning påbörjas. Den utredning som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.

Om utredningen visar att elevens svårigheter leder till att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär, som lärare och övrig skolpersonal vanligtvis inte kan göra inom ramarna för den vanliga undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar.

Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram kan överklagas.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022