Publicerat:

Inga skolor stängs – nytt uppdrag att ta fram åtgärder

Barn- och utbildningsnämnden har bestämt att skicka tillbaka förslaget om att flytta elever från skolorna i Gällaryd och Fryele till förvaltningen för att komma med nya idéer om hur man kan spara pengar. Även förslagen om Nattis skickades tillbaka.

Detta betyder att det inte längre finns ett förslag om att flytta elever eller lägga ned skolorna i Gällaryd och Fryele.

– Vi har diskuterat förvaltningens förslag på vårt nämndsammanträde i dag. Ingen vill lägga ned skolor, därför har vi återremitterat ärendet till förvaltningen, för att se vilka andra åtgärder som kan göras. Vi måste ha en ekonomi i balans, säger Maria Johansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Vårt uppdrag som förvaltning är att ta fram underlag till politiken, som sedan tar beslut. Nämnden har valt att inte gå vidare med vårt förslag på åtgärder när det gäller skolorna. Därmed tar vi ett omtag för att hitta åtgärder som kan balansera skollagens krav med uppdraget att ha en budget i balans, säger Johan Grahn, barn- och utbildningschef.

Bakgrunden är att barn- och utbildningsnämnden hade ett underskott på 14 miljoner kronor 2023. Därför har kommunstyrelsen gett nämnden i uppdrag att presentera åtgärder som gör att de når en budget i balans.

På tisdagen presenterades ett sådant förslag för kommunstyrelsen och i dag har barn- och utbildningsnämnden diskuterat detta på sitt sammanträde.

– Alliansen anser att landsbygdsskolorna är viktiga för att hela kommunen ska leva och kommer att beakta detta i sitt kommande budgetförslag, säger Tobias Petersson, ordförande i kommunstyrelsen. Ett sjunkande elevunderlag och ett minskande invånarantal utmanar verksamheten i stort.