Tillståndspliktiga verksamheter och åtgärder

Här kan du se vilka verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan du sätter igång med ett arbete eller en installation.

Det är viktigt att du, om du till exempel är på gång att starta ett nytt företag, göra förändringar eller om du känner dig osäker på vad som gäller för en pågående verksamhet, tar kontakt med en handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen. De flesta blanketter hittar du här på hemsidan.

Brandfarlig vara

Det krävs tillstånd att hantera eller förvara brandfarliga varor.

Mer information om tillstånd och hur du ansöker finns på sidan Brandfarlig vara.

Djurhållning

Inom detaljplanelagt område eller där områdesbestämmelser gäller krävs det tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att hålla:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur som inte är sällskapsdjur,
  3. fler än fem fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  4. orm

Du skickar in din ansökan om att hålla höns Länk till annan webbplats. till samhällsbyggnadsförvaltningen.

För ansökan om tillstånd av innehavande av djur enligt punkt 1 och 2 ovan, kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enskilt avlopp

Du måste alltid anmäla när du ska inrätta eller göra en ändring av enskilt avlopp, avloppsanordning för tvättvatten och liknande. I ett vatten­skydds­område behövs dessutom tillstånd för att inrätta enskild avloppsanläggning.

Om du vill installera en torrtoalett där du själv tar om hand latrinet så behöver du tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Kemikalier

Livsmedel

Du måste ha tillstånd om du ska hantera livsmedel på något annat ställe än i en livsmedelslokal.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet söks via Länsstyrelsen. För Jönköpings län och även för Östergötlands län är det Mark- och miljödomstolen i Växjö som tillståndsprövar A-anläggningar. Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Östergötland prövar B-anläggningar.

Information om anmälspliktig miljöfarlig verksamhet hittar du på sidan Anmälspliktiga verksamheter och åtgärder.

Renhållning

Förlängt intervall för slamtömning kan medges om det kan ske på ett ur hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt.

Du kan själv få ta hand om slam eller material från fosforfälla om du kan kompostera det på fastigheten utan att omgivningen störs.

Värmepumpar

Inom vattenskyddsområde behövs tillstånd för att inrätta vatten- eller markvärmeanordning.

Du som bor nära granne till någon som ska installera värmepump har rätt att yttra dig i frågan vid installation av t ex bergvärme Länk till annan webbplats. eller sjövärme Länk till annan webbplats..

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 oktober 2023