Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder

På den här sidan hittar du exempel på verksamheter eller åtgärder som kräver anmälan. Det kan till exempel vara installation av värmepumpsanläggning, hantering av brandfarlig vara med mera.

Anmälan skall göras i god tid innan man sätter igång med ett arbete eller en installation. För anmälan om miljöfarlig verksamhet gäller att anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas.

Det är viktigt att du som till exempel är på gång att starta ett nytt företag, göra förändringar eller om du känner dig osäker på vad som gäller för en pågående verksamhet, tar kontakt med en handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälningspliktiga lokaler

Lokaler som kräver anmälan är till exempel:

  • lokaler för hygienisk behandling med stickande eller skärande inslag, till exempel för fotvård
  • skollokaler samt förskola och fritidshem
  • badbassänger
  • solarieverksamhet

Bedriver du verksamhet i anmälningspliktiga lokaler så ska du skicka in din anmälan till kommunen.

Du hittar mer information och anmälningar på sidan hygienlokaler.

Brandfarlig vara

Du måste göra en anmälan om du ska hantera brandfarliga varor. Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Djurhållning

Lantbruksföretag som har mer än 100 djurenheter behöver göra en anmälan.

Enskilda avlopp

Du måste anmäla när du ska inrätta eller göra en ändring av enskilt avlopp, avloppsanordning för tvättvatten och liknande.

Lämna grannyttrande Länk till annan webbplats. gällande inrättande av enskilt avlopp.

Livsmedel och dricksvatten

Anmälan om registrering av livsmedelanläggning ska inkomma till samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor innan verksamheten är tänkt att starta. Tänk på att du också ska anmäla om din livsmedelsverksamhet ska upphöra.

Om livsmedelsverksamhet ska utövas på annan plats än ordinarie verksamhetslokal.

Du som har egen brunn för dricksvatten i din verksamhet måste anmäla detta till kommunen.

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter är verksamheter som omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra:

  • utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten)
  • föroreningar av mark, luft eller vatten
  • olägenhet för omgivningen av annat slag, exempelvis buller, ljus, strålning eller lukt.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet och om anmälan miljöfarlig verksamhet på sidan Miljöfarlig verksamhet.

Renhållning

Vill du kompostera matavfall (kött, fisk, värmebehandlad mat) måste du lämna in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tobak, e-cigaretter och alkohol

Tillståndsplikten gäller för alla. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste därför ansöka om tillstånd. Partihandlare, som tidigare inte har behövt anmäla försäljning till kommunen, behöver också ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

Vatten

Du kan få bidrag för åtgärder mot surt vatten i egen brunn.

Värmepumpar

Värme kan utvinnas ur berg, jord, vatten eller luft. Värmepumpsanläggningar innehåller köldmedier och köldbärarvätskor som vid läckage kan vara skadligt för miljön.

Du som nära granne till någon som ska installera värmepump har rätt att yttra dig i frågan vid installation av till exempel bergvärme Länk till annan webbplats. eller sjövärme Länk till annan webbplats..

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 februari 2024