Miljöfarlig verksamhet

Viktigt meddelande till allmänheten
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att man följer miljöbalkens bestämmelser, förordningar, föreskrifter, tillståndsbeslut och förelägganden.
Egenkontroll för företagare
Grundprincipen för tillsyn är den som följer av det så kallade kunskapskravet. Detta innebär att alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt är skyldiga att skaffa sig kunskap om verksamhetens miljökonsekvenser.
Miljösanktionsavgift
Om miljöbalkens bestämmelser, föreskrifter eller beslut överträds är myndigheten skyldig att anmäla detta för åtal om det finns misstanke om brott. Anmälan sker då till åklagaren.
Förorenade områden
Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Återvinning av avfall för anläggningsändamål
Viktigt meddelande till allmänheten, tillsyn över miljöfarlig verksamhet, egenkontroll för företagare, miljösanktionsavgift, förorenade områden
Mellanlagring av avfall
Viktigt meddelande till allmänheten, tillsyn över miljöfarlig verksamhet, egenkontroll för företagare, miljösanktionsavgift, förorenade områden

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar, som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö.

Miljölagstiftningen gäller alla företag

Du som driver en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer de lagar och regler som finns i miljöbalken. Miljöbalkens krav gäller alla miljöfarliga verksamheter oavsett storlek, typ av produktion eller produktionsmängd.

Anmälningsplikt för vissa typer av verksamheter

Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga. Innan du startar en sådan verksamhet måste du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden.

Du anmäler miljöfarlig verksamhet via vår e-tjänst.

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält det innebär det att du som verksamhetsutövare kan dömas för otillåten miljöverksamhet. Tänk på att även om din verksamhet inte är anmälningspliktig kan det ändå vara bra att kontakta oss innan du påbörjar verksamheten.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter

 • fordonstvättar
 • bensinstationer
 • bilverkstäder med lackering
 • mellanlagring av farligt avfall
 • tryckeri
 • mekaniska verkstäder
 • blästringsverksamhet

I Miljöprövningsförordningen står samtliga verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga. De tillståndspliktiga verksamheterna prövas av länsstyrelsen.

Behandlar du avfall i din verksamhet?

Det kan till exempel handla om avvattning, demontering, krossning och sortering av avfall. Då behöver du också fylla i och bifoga "Bilaga till anmälan om miljöfarlig verksamhet för verksamheter som behandlar avfall". Bilagan finns i e-tjänsten och där ser du också vilka verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen som gör att bilaga ska skickas med.

Du hittar Miljöprövningförordningen på Sveriges riksdags webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmälan om ändring i miljöfarlig verksamhet

Planerar du att göra en ändring i din miljöfarliga verksamhet? Du kan behöva anmäla detta, eller i vissa fall, söka tillstånd för ändringen.

Mindre, anmälningspliktiga ändringar ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning minst sex veckor innan ändringen sker. Tillståndspliktiga ändringar ansöker du om hos länsstyrelsen.

Någon nedre gräns för anmälningsplikten finns inte beskriven i lag. I princip är det endast direkta underhållsåtgärder som anses ligga utanför anmälningsplikten. En ändring av verksamheten kan till exempel vara mindre ändringar av processer eller reningsutrustning. Det kan också vara en förändring jämfört med vad som är tidigare beskrivet i ansökan eller anmälan när verksamheten startades.

Kontakta gärna din tillsynsmyndighet innan anmälan skickas in om du har frågor eller funderingar.

Tänk på att ändringen är tillståndspliktig om:

 • ändringen inte ryms inom nuvarande tillstånd
 • tillståndets villkor behöver ändras
 • ändringen motsvarar en tillståndspliktig bestämmelse enligt kap 2-32 i miljöprövningsförordningen
 • ändringen tillsammans med andra ändringar kommer att innebära olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljön.

Krav på en väl fungerande egenkontroll

Enligt miljöbalken har alla som bedriver en verksamhet ansvar för att planera och kontrollera sin verksamhet så att risker och brister kan upptäckas och åtgärdas i förebyggande syfte. Verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga behöver ha en dokumenterad egenkontroll.

Den svenska miljölagstiftningen lägger stort ansvar på dig som verksamhetsutövare och egenkontrollen är ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens krav.

Vad måste ingå i en egenkontroll?

Detaljer om vad som måste ingå i din egenkontroll hittar du i Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Förordningen finns på notisum.se Länk till annan webbplats.

Hur bör egenkontrollen tillämpas i verksamheten?

Naturvårdsverket har i olika allmänna råd och handböcker gett stöd för hur kraven på egenkontroll bör tillämpas för olika typer av verksamheter. Du hittar materialet på deras webbplats.  Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 10 januari 2024