Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Viktigt meddelande till allmänheten
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att man följer miljöbalkens bestämmelser, förordningar, föreskrifter, tillståndsbeslut och förelägganden.
Egenkontroll för företagare
Grundprincipen för tillsyn är den som följer av det så kallade kunskapskravet. Detta innebär att alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt är skyldiga att skaffa sig kunskap om verksamhetens miljökonsekvenser.
Miljösanktionsavgift
Om miljöbalkens bestämmelser, föreskrifter eller beslut överträds är myndigheten skyldig att anmäla detta för åtal om det finns misstanke om brott. Anmälan sker då till åklagaren.
Förorenade områden
Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar, som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö.

Miljölagstiftningen gäller alla företag

Du som driver en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att ditt företag följer de lagar och regler som finns i miljöbalken. Miljöbalkens krav gäller alla miljöfarliga verksamheter oavsett storlek, typ av produktion eller produktionsmängd.

Anmälningsplikt för vissa typer av verksamheter

Vissa miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga. Innan du startar en sådan verksamhet måste du anmäla det till samhällsbyggnadsnämnden.

Du anmäler miljöfarlig verksamhet via vår e-tjänst.

Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält det innebär det att du som verksamhetsutövare kan dömas för otillåten miljöverksamhet. Tänk på att även om din verksamhet inte är anmälningspliktig kan det ändå vara bra att kontakta oss innan du påbörjar verksamheten.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter

  • fordonstvättar
  • bensinstationer
  • bilverkstäder med lackering
  • mellanlagring av farligt avfall
  • tryckeri
  • mekaniska verkstäder
  • blästringsverksamhet

I Miljöprövningsförordningen står samtliga verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga. De tillståndspliktiga verksamheterna prövas av länsstyrelsen.

Du hittar Miljöprövningförordningen på Sveriges riksdags webbplats. Länk till annan webbplats.

Krav på en väl fungerande egenkontroll

Enligt miljöbalken har alla som bedriver en verksamhet ansvar för att planera och kontrollera sin verksamhet så att risker och brister kan upptäckas och åtgärdas i förebyggande syfte. Verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga behöver ha en dokumenterad egenkontroll.

Den svenska miljölagstiftningen lägger stort ansvar på dig som verksamhetsutövare och egenkontrollen är ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens krav.

Vad måste ingå i en egenkontroll?

Detaljer om vad som måste ingå i din egenkontroll hittar du i Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll. Förordningen finns på notisum.se Länk till annan webbplats.

Hur bör egenkontrollen tillämpas i verksamheten?

Naturvårdsverket har i olika allmänna råd och handböcker gett stöd för hur kraven på egenkontroll bör tillämpas för olika typer av verksamheter. Du hittar materialet på deras webbplats.  Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 24 februari 2022