Kemikalier i verksamheter

Brandfarlig vara
Kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller både den som yrkesmässigt eller som privatperson hanterar brandfarliga varor.
Olyckor
Vid en olycka med kemikalier som riskerar påverka miljön ska räddningstjänsten kontaktas. Det är även viktigt att omedelbart kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att informera om olyckan.
PCB
PCB är en farlig, organisk förening som tar lång tid att brytas ner i naturen. I höga halter kan PCB påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter kontrolleras bland annat kemikalie­hanteringen inom verksamheten. Den gällande kemikalielagstiftningen kallas Reach-förordningen och är gemensam för hela EU.

Tillsyn och lagstiftning

Syftet med tillsyn av miljöfarliga verksamheter är bland annat att kontrollera att man hanterar och märker kemikalier så att de inte utgör onödiga risker. Dessutom granskas hur man arbetar för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Reach-förordningen är den gällande kemikalielagsiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis.

Byt ut farliga kemikalier

Det är viktigt att farliga kemikalier fortlöpande byts mot mindre farliga. Som hjälp vid detta arbete kan följande listor eller databaser användas:

Farlig verksamhet enligt Seveso­lagstiftningen

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen (1999:382) som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamheten risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen.

Läs mer om direktivet och lagstiftningen på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Verksamheter i Värnamo som omfattas av Sevesolagen

I Värnamo kommun finns några verksamheter som omfattas av Seveso­lagstiftningen, dessa är Värnamo Energis gasolstation Västra samt ett par bergtäkter. Om det sker sprängningar med mer än 10 ton (men mindre än 50 ton) sprängämnen (gäller sprängämnen som uppfyller vissa kriterier) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet, av den lägre kravnivån.

Information om gasolstation Västra

Information om Näsbyholm bergtäkt

Information om Sandahls bergtäkt

Senast ändrad 26 september 2022