Brandfarlig vara

Kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor gäller både den som yrkesmässigt eller som privatperson hanterar brandfarliga varor.

Tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Föreskrifterna finns för att förtydliga lagens hanteringskrav, exempelvis kraven om aktsamhet, utredning av risker, anläggningsutformning och förvaring. Syftet är att förhindra olyckor och förebygga samt begränsa skador till följd av brand och explosion.

Med hantering menas:

 • tillverkning
 • bearbetning
 • behandling
 • förpackning
 • förvaring
 • transport
 • användning
 • omhändertagande
 • återvinning
 • destruktion
 • saluförande
 • underhåll
 • överlåtelse

samt därmed jämförliga förfaranden.

Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor började gälla den 1 oktober 2013. Föreskrifterna anger också vilken hantering som undantas från tillståndsplikten.

Föreskrifterna finns i sin helhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats. Länk till annan webbplats.

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 grader och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas och acetylen.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 grader. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 grader och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100 grader. För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 grader eller högre gäller samma undantag från tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 grader. Anledningen till detta är att de kan ha en flampunkt som varierar något.

Brandreaktiva varor

Till brandfarliga varor räknas förutom brandfarliga gaser och vätskor även brandreaktiva varor. Brandreaktiva varor är ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter som meddelats av MSB eller någon av dess föregångare. Dessa är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm. Undantag från tillståndsplikt anges i respektive föreskrifter.

Brandreaktiva varor kan ofta ingå i samma tillstånd som de brandfarliga gaserna och vätskorna.

Tillstånd

Tillstånds- och tillsynsmyndighet i Värnamo kommun är samhällsbyggnadsnämnden. Verksamhetsutövaren söker tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten yttrar sig i ärendet.

Du kan få meddelande om att du behöver komplettera ansökningshandlingarna. När allt underlag kommit in får du beslutet inom tre månader.

Tillståndsmyndigheten kontrollerar att kraven i lagstiftningen är uppfyllda så skyddet mot brand är tillräckligt innan sökanden börjar bygga anläggningen. Vid förnyelse av tillstånd prövas om verksamheten fortfarande drivs enligt gällande lagstiftning.

Tillsyn

Räddningstjänsten kontrollerar att hanteringen kan ske på ett betryggande sätt enligt krav i gällande regler samt mot eventuella villkor i tillståndet. Observera att tillsyn kan ske i verksamheter som inte är tillståndspliktiga. Tillsynsmyndigheten har rätt att utföra tillsyn samt att kräva att brister i hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor åtgärdas, oavsett om verksamheten är tillståndspliktig eller inte. Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 18 februari 2022