Lantbruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö utsätts för olägenheter av lantbruket.

Tillsynsbesök

Lantbruken får regelbundna tillsynsbesök. Tillsynsbesök görs även efter anmälningar.

I samband med tillsynsbesök hos lantbrukare kontrolleras bland annat hantering och förvaring av:

  • gödselhantering
  • bekämpningsmedel
  • avfall
  • cisterner.

Du bör alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen när du planerar förändringar i din djurhållning. När lantbrukare låter förpröva stallar hos länsstyrelsen kontrellerar länsstyrelsen endast stallet utifrån djurskyddslagen. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal.

Lantbruksföretag

Om du ska utföra ändringar i befintligt och/eller nybyggt lantbruk till kommunen ska du meddela det till kommunen.

Gödselspridning

Den som avser sprida gödsel, slam eller annan orenlighet inom detaljplansområde ska ansöka om detta innan spridning påbörjas.

Nedgrävning av häst

Den som avser att begrava sin häst behöver göra en anmälan, då kommunen enligt lag är skyldig att föra register över detta.

Lokala hälsoföreskrifter

I de lokala hälsoskyddsföreskrifter för Värnamo kommun finns några paragrafer som handlar om djurhållning och gödsel.

4§ Inom område med detaljplan krävs särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor för att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa.

6§ Inom område med detaljplan krävs särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att sprida fastgödsel från svin, fjäderfä och pälsdjur, flytgödsel, slam, urin och pressaft samt slakteriavfall bestående av mag- och tarminnehåll eller annan orenlighet.

Tillstånd enligt 6§ krävs inte för spridning av gödsel i ringa omfattning till exempel på villatomten och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Utanför detaljplanelagt område får spridning ske utan tillstånd.

Slakteriavfall och kadaver ska lämnas för destruktion.

Webbkarta för lokala föreskrifter. Länk till annan webbplats.

Miljöskydd inom lantbruk

Verksamheten på ett lantbruk regleras av en mängd regler. Syftet med reglerna är att bevara djurens hälsa, öka livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets negativa miljöpåverkan.

På sidan Miljöskydd inom lantbruk hittar du mer information om arbetet med hälsa och säkerhet på lantbruk

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 juni 2024