Tillsyn över miljöfarlig verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att man följer miljöbalkens bestämmelser, förordningar, föreskrifter, tillståndsbeslut och förelägganden.

I miljöbalkens kapitel 1-6 finns gemensamma hänsynsregler och andra bestämmelser som gäller hela balkens område och naturligtvis också tillsynen över miljöfarlig verksamhet.

Tillsynsmyndigheter

Samhällbyggnadsnämnden har tillsyn över verksamheter som är anmälningspliktiga eller så små att de inte når upp till anmälningsplikt. Länsstyrelsen har tillsynen över verksamheter som är tillståndspliktiga.

Kommunen kan på egen begäran ta över tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter från länsstyrelsen. Värnamo kommun har tagit över tillsynen över de flesta tillståndspliktiga verksamheterna.

Kostnader för tillsyn och prövning

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldig att betala avgifter och ersättningar som ska täcka myndighetens kostnader för tillsyn och prövning. Kostnaderna är kopplade till myndighetsutövningen det vill säga handläggning av tillsyns- och prövningsärenden, inspektioner och genomgång av olika rapporter. Avgifterna ska i viss utsträckning också täcka kostnader för vägledningen i tillsynsfrågor. Beslut om avgift fattas av den myndighet som är ansvarig för tillsynen och av prövningsmyndigheten.

Rådgivning, föreläggande och förbud

Myndigheten kan påverka den som bedriver miljöfarlig verksamhet att följa lagen genom att ge råd om att följa bestämmelser, förelägga om att följa bestämmelser och vidta skyddsåtgärder, utfärda förbud eller kräva att verksamhetsutövaren lämnar uppgifter eller utför undersökningar.

Ett föreläggande från en myndighet kan förenas med vite för att sätta mer kraft bakom beslutet. Följs inte föreläggandet kan myndigheten begära utdömande av vitet.

Ett föreläggande om skyddsåtgärder eller förbud får normalt inte innebära krav utöver vad som fastställts genom ett tillståndsbeslut. Föreläggande får i sådana fall endast syfta till att tillståndet med villkor efterlevs. Ett tillstånd innebär alltså en form av skydd mot ingripande från tillsynsmyndigheten. En verksamhet utan tillstånd saknar detta skydd och myndigheten kan därför om det behövs ställa krav på nödvändiga skyddsåtgärder. Kraven ska dock vara skäliga.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022