Miljösanktionsavgift

Om miljöbalkens bestämmelser, föreskrifter eller beslut överträds är myndigheten skyldig att anmäla detta för åtal om det finns misstanke om brott. Anmälan sker då till åklagaren.

Miljöbalkens brottsrubriceringar

 • miljöbrott
 • vållande till miljöstörning
 • miljöfarlig kemikaliehantering
 • otillåten miljöverksamhet
 • försvårande av miljökontroll
 • bristfällig miljöinformation.

Straffen som kan dömas ut varierar mellan böter och fängelse i högst sex år.

Vid vissa brott är tillsynsmyndigheten skyldig att utdöma en särskild miljösanktionsavgift. Det är en administrativ avgift som ska betalas av privatpersonen eller verksamhetsutövaren om denna inte följer vissa föreskrifter, till exempel påbörja en verksamhet utan att söka tillstånd eller göra anmälan.

Viktigt att notera är att miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med mening eller av oaktsamhet. När förutsättningar för miljösanktionsavgift har uppkommit ska miljösanktionsavgift tas ut. Det är tillsynsmyndighetens skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift. Om den avgiftsskyldige vidtar rättelse så innebär tyvärr inte detta att man slipper miljösanktionsavgift. Fortsätter överträdelsen eller om man upprepar samma överträdelse inom två år så får man betala en ny miljösanktionsavgift som då blir dubbelt så hög.

Några exempel på överträdelser och avgifter

 1. Att anlägga en ny avloppsanläggning eller att göra en större förändring i befintlig avloppsanläggning utan att söka tillstånd:
  5 000 kronor
 2. Att koppla in vattentoalett på befintlig avloppsanläggning utan att söka tillstånd:
  3 000 kronor
 3. Att inrätta en ej tillståndspliktig värmepumpsanläggning utan att anmäla till kommunen:
  1 000 kronor
 4. Att inrätta en tillståndspliktig värmepumpsanläggning utan att ansöka till kommunen:
  3 000 kronor
 5. Att vara försenad med att rapportera om läckagekontrollen från en köldmedia anläggning:
  1 000 kronor
 6. Att börja använda ett bassängbad eller en förskola utan att först ha anmält den till kommunen:
  3 000 kronor
 7. Att vara försenad med att ge in en miljörapport från en anläggning om verksamheten enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A:
  2 000 kronor
  om verksamheten har beteckningen B:
  1 000 kronor

Du måste känna till reglerna

Alla som utövar en verksamhet är skyldiga att känna till alla lagar och bestämmelser som rör verksamheten. Reglerna om miljösanktionsavgifter finns i Miljöbalken i förordningen om miljösanktionsavgifter. Länk till annan webbplats.

Miljösanktionsavgift får inte tas ut om det är oskäligt, men tolkningen av detta uttryck ska vara sparsam. Ett exempel är dock om någon på ett felaktigt sätt hanterar en kemikalie på grund av att innehållsdeklarationen är felaktig.

Följande är inte skäl för tillsynsmyndigheten att stryka avgiften:

 • att man inte har känt till de regler som gäller
 • en uppdragstagare som har anlitats har begått ett misstag eller inte gjort vad som kunnat förväntas eller vad som utlovats
 • verksamheten är nystartad
 • man har glömt eller inte haft tid
 • den avgiftsskyldige har haft dåliga rutiner
 • ekonomiska problem.

Tillsynsmyndigheten kan låta bli att ta ut avgiften om det är oskäligt med hänsyn till bland annat sjukdom, eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken. Man kan även besluta om en längre betalningstid eller att dela upp betalningen om den avgiftsskyldige meddelar att man har svårt att betala och kan visa detta för myndigheten.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 maj 2024