Egenkontroll för företagare

Grundprincipen för tillsyn är den som följer av det så kallade kunskapskravet. Detta innebär att alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt är skyldiga att skaffa sig kunskap om verksamhetens miljökonsekvenser.

Planering och egenkontroll

Verksamhetsutövaren måste därför kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga skador på människors hälsa och miljön. Förordningen om egenkontroll gäller för alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.

Förordningen innebär att varje verksamhet ska ha en fastställd intern fördelning av ansvaret för frågor som gäller miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av balken samt domar och beslut som rör verksamheten. Man ska också hela tiden undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, kontrollera utrustning, ha rutiner för rapportering och utredning av olyckor, förteckna kemiska ämnen med miljörisk samt dokumentera och ajourhålla dessa uppgifter.

Genom att införa miljöledningssystem, som till exempel ISO14001, kan man utveckla sin egenkontroll och säkrare uppfylla de bestämmelser som följer av miljöbalken.

Mallar för egenkontroll

Värnamo kommun har tagit fram information och mallar för att underlätta arbetet med att uppfylla kraven i egenkontrollförordningen. Information och mallar hittar du här:

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 mars 2024