Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Om du vill använda restmaterial för anläggningsarbeten kan du behöva samråda, anmäla eller ansöka om tillstånd för det. Exempel på restmaterial är grus, sten, betong och tegel som kan återvinnas och användas igen för till exempel grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Villkoren för användningen är att det finns ett tydligt syfte med anläggningen, att avfallet är rent och utsorterat, och att inga föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

Det är risken för förorening av mark och vatten som avgör om du behöver göra en anmälan till oss eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att använda avfall för anläggningsarbeten.

När krävs det samråd, anmälan eller ansökan om tillstånd?

  • Mindre än ringa risk – ingen anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen om mängden understiger 10 000m3 men kan behöva anmälas för samråd till länsstyrelsen om åtgärden väsentligt ändrar naturmiljön.
  • Ringa föroreningsrisk – anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen

Anmälan om återvinning av restmaterial

Anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål ska göras i god tid, men senast sex veckor innan verksamhetsstart. Ofullständigt ifylld blankett skickas tillbaka för komplettering. Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en timavgift för handläggning av anmälan och tillsyn enligt gällande taxa.

Bedömning av föroreningsrisk

Du som vill använda avfallet ska bedöma den nya användningsplatsens lämplighet för ändamålet samt ha kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar. Provtagning behövs förutom vid naturlig mark. Med naturlig mark avses:

  • mark som inte påverkats av mänsklig verksamhet, exempelvis industrier, vägar, järnväg, tätbebyggelse eller annan liknande verksamhet som tillförts området föroreningar samt
  • mark som inte tidigare har fyllts ut med jord eller annat material.

Det är viktigt att anläggandet har ett tydligt syfte

Att använda avfall i anläggningsarbeten utan att ha ett tydligt syfte eller använda mer avfall än vad konstruktioner kräver är inte återvinning utan kan istället räknas som bortskaffande av avfall vilket är förbjudet utan tillstånd från länsstyrelsen.

Marklov, strandskydd

Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd höjer markytan mer än 0,5 meter och strandskyddsdispens om du ska använda materialet inom strandskyddat område.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 november 2023