Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Enheten för flerspråkighet

Mottagande av nyanlända
Enheten för flerspråkighet (EFF) tar emot elever som kommer till Värnamo kommun och som är nya i den svenska skolan. Målet med verksamheten är att ge eleverna förutsättningar för en god skolstart och fortsatt lärande under skolgången.
Modersmålsstöd i förskolan
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.
Modersmålsundervisning
Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för barnets förmåga till inlärning. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. För samhället är det en stor fördel att många människor är flerspråkiga.
Studiehandledning på modersmål
En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
Svenska som andraspråk
En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet ansvarar för modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan. Här kan du ansöka om modersmålsundervisning.

Enheten fungerar som en röd tråd i arbetet med flerspråkighet från grundskolan till gymnasium och är ett stöd för Värnamo kommuns skolor i arbetet med flerspråkighet och inkludering.

Enhetens mål är att arbeta för att skolan ska erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning och att alla barn, oavsett modersmål, ska nå samma skolresultat i Värnamo kommun.

En stor del av barnen och eleverna i Värnamo kommuns skolor och förskolor har utländsk bakgrund. De är antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med utländsk bakgrund. Detta innebär att samtliga verksamheter dagligen kommer i kontakt med barn och elever med ett annat modersmål än svenska. Enheten för flerspråkighet är ett stöd för dessa verksamheter.

Senast ändrad 17 februari 2022