Enheten för flerspråkighet

Modersmålsundervisning
Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla och är grunden för barnets förmåga till inlärning. Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. För samhället är det en stor fördel att många människor är flerspråkiga.
Studiehandledning på modersmål
En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han kan riskera att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
Svenska som andraspråk
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga.

Enheten för flerspråkighet ansvarar för modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan. Här kan du ansöka om modersmålsundervisning.

Enheten fungerar som en röd tråd i arbetet med flerspråkighet från grundskolan till gymnasium och är ett stöd för Värnamo kommuns skolor i arbetet med flerspråkighet och inkludering.

Enhetens mål är att arbeta för att skolan ska erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning och att alla barn, oavsett modersmål, ska nå samma skolresultat i Värnamo kommun.

Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan i dag har utländsk bakgrund, antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med annat ursprung. Detta innebär att samtliga verksamheter dagligen kommer i kontakt med barn och elever med ett annat modersmål än svenska. Enheten för flerspråkighet är ett stöd för dessa verksamheter.

Senast ändrad 02 januari 2024