Publicerat:

Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 26 juni 2024 om upphävande av allmänna lokala föreskrifter

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutade den
25 april 2024, § 65 att anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Värnamo kommun. Länsstyrelsen har den 26 juni 2024 beslutat att upphäva vissa av de allmänna lokala ordningsföreskrifter i den lydelse de fick genom antagandet den
25 april 2024.

Länsstyrelsen har begärt att Värnamo kommun anslår beslutet på
kommunens anslagstavla enligt 2 § förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).