Detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera har fått laga kraft

Beslutet att anta detaljplanen för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (Anslutning till förbifart) i Bor tätort fick laga kraft 9 januari 2023.

Planen omfattar cirka 4,5 hektar mark i norra delen av Bor samhälle. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen finns på samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset. Den finns även på kommunens webbplats från och med två veckor efter den har fått laga kraft:

Gällande detaljplaner.

Antagandebeslut

Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut som togs i kommunfullmäktige 22 september 2022. Detaljplanen överklagades av annan part och har därför prövats i Mark- och miljödomstolen. Överprövandet ledde till fastställande av detaljplanen men datum för laga kraft 9 januari 2023.

Länsstyrelsens beslut är enligt plan- och bygglagen, kapitel 11.

Ersättning för skador

Du kan ha rätt till ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan-och bygglagen, kapitel 14. För att få ersättning måste du väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen har fått laga kraft alternativt då åtgärden utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Plan- och bygglagen. Länk till annan webbplats.

Mark- och miljödomstolen i Växjö. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: