Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Frågor och svar, skolval

Alla barn som ska börja förskoleklass ska göra ett skolval. Vi har samlat de vanligaste frågor och svaren.

Skolansökan pågår mellan den 15 januari och 24 februari 2022. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering.

Du ansöker om plats för ert barn i vår e-tjänst. Om en skola inte har plats för alla som vill gå där, erbjuds plats på annan skola utifrån kommunens regler för skolplacering.

Den skola som ditt barn blir placerad på kommer ge dig mer information om förskoleklassen.

Rektor beslutar om antagning. Grundregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval, i mån av plats. Om fler elever sökt till skolan än det finns platser, erbjuds plats utifrån kommunens regler för skolplacering. Inför varje läsår gör rektor på respektive skola en bedömning av antalet platser som kan erbjudas.

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Värnamo kommun. Förutsättningen är att den kommunen accepterar den ersättning Värnamo kommun erbjuder, kommunens elevpeng. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar.

Om du inte gör skolansökan erbjuds ditt barn plats i närmsta kommunala skola. Om det inte finns plats i närmsta skola, erbjuds ditt barn plats på en annan skola i Värnamo kommun

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt i förskoleklass och grundskola. Detta innebär att en skolplacering av barn folkbokförda i annan kommun bara kan erbjudas i mån av plats.

Om du vill byta skola inom Värnamo kommun ansöker du om byte av skola via e-tjänsten Ansökan om byte av eller önskemål om skola.

Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller nekar ansökan om skolbyte. Grundregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval, i mån av plats. Om fler elever söker till skolan än det finns platser, erbjuds plats utifrån kommunens regler för skolplacering.

Om en skola inte har plats för alla som sökt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i avstånd till den sökta skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan.
  • Vi jämför avståndet till den sökta skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för de som har sökt samma årskurs i samma skola.

Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längsta relativa avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen på den skola man sökt till. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på den skola du har sökt till.

Syskonförtur gäller under förutsättning att syskonen är folkbokförda på samma adress. Med syskon menas i det här fallet barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ska aktivt ha önskat plats på den aktuella skolan. I den händelse antalet barn med syskonförtur är större än antalet tillgängliga platser så görs en prioritering bland dessa barn utifrån principen om relativ närhet.

Vi följer skollagen som säger att vi måste ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen. Det finns ingen koppling mellan vilken förskola ditt barn går på och vilken skola barnet hamnar på.

De elever som bor i Värnamo kommun inom skolskjutsens upptagningsområde kan ha rätt till skolskjuts enligt zongränserna och kilometer avstånd mellan hem och skola. Du kan se upptagningsområderna i vår karta förupptagningsområden och zongränser.

Annan skola än den skola inom skolskjutsens upptagningsområde

Väljer ni en annan skola än den skola som är inom skolskjutsens upptagningsområde där eleven bor har eleven oftast inte rätt till skolskjuts. Elever som bor i Värnamo tätort beviljas generellt ingen skolskjuts.

Undantag för att kunna få skolskjuts då är:

  • Om eleven blir erbjuden skolgång i annan skola för att uppnå en förenklad skolorganisation och ett effektivare lokalutnyttjande.
  • Om eleven av särskilda eller synnerliga skäl placeras vid annan skola och detta styrks av beslut från rektor.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar.

Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Skolskjuts gäller endast mellan hem och skola.

Bor en elev på två adresser finns möjlighet att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende.

I vår riktlinje för skolskjuts finns mer detaljerad information kring zoner för skolskjuts, specifika behov, avstånd, växelvis boende med mera. Riktlinje för skolskjuts hittar du på sidan Riktlinjer.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022