Frågor och svar, skolval

Alla barn som ska börja förskoleklass ska göra ett skolval. Vi har samlat de vanligaste frågor och svaren.

Ansökan

Du ansöker om plats för ert barn i vår e-tjänst. Om en skola inte har plats för alla som vill gå där, erbjuds plats på annan skola utifrån kommunens regler för skolplacering.

Läs mer information om ansökan förskoleklass på sidan Val av skola.

Om du önskar skola i e-tjänsten Mitt Skolval kan du logga in och följa din ansökan där.

Skolansökan förskoleklass pågår mellan 8 januari och 31 januari 2024. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering.

Läs mer information om ansökan förskoleklass på sidan Val av skola.

Du kan inte ansöka i efterhand. Ditt barn kommer att placeras enligt kommunens regler för placering enligt närhetsprincipen och tillgång till ledig plats. Besked skickas då ut via post. Du får då även information hur du gör om du vill överklaga beslutet.

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Värnamo kommun. Förutsättningen är att den kommunen accepterar den ersättning Värnamo kommun erbjuder, kommunens elevpeng. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar.

I mars får du veta var ditt barn ska gå i skolan. Om du har önskat skola i e-tjänsten får du e-post och kan se beslutet om skolplacering i e-tjänsten.

Vidare information om vilken klass ditt barn kommer att gå i kommer att skickas från skolan under maj månad.

Nej, det finns inga köer till Värnamo kommunala skolenheter. Det är regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola som gäller när förvaltningen beslutar var elever ska gå i skolan.

Relativ närhet är ett sätt att mäta vilken elev som har störst rätt till platsen. Relativ närhet innebär att om det är två elever som vill gå på samma skolenhet, men det bara finns en plats kvar så är det eleven som får längst förlängning av skolvägen till sin alternativa skolenhet jämfört med den önskade skolan som får platsen. Det behöver med andra ord inte vara den elev som bor närmast skolenheten som får platsen – utan den elev som förlorar mest på att inte få den.

Vi mäter alla avstånd i skolväg mellan barnets folkbokföringsadress och adressen till skolenheten. Skolvägen innebär framför allt gång- och cykelväg. Det kan också innebära gator med trottoar eller vanliga vägar om det saknas gång- och cykelvägar. Vi mäter inga avstånd fågelvägen.
Vi mäter inte heller några avstånd i resväg, det vill säga hur lång tid det tar att till exempel resa med kollektivtrafiken.

Om skolan för tillfället har en annan adress, till exempel för att skolan byggs ny eller byggs om, är det ändå den adress där skolan ska ligga när den är klar som räknas. Orsaken är att förvaltningen bedömer att eleven kommer att gå huvuddelen av sin tid i grundskola på den adress där skolan ska ligga. Vi räknar endast avståndet till den tillfälliga adressen om den adressen är aktuell under flera år framöver.

Om ett barn har två vårdnadshavare men bara den ena har signerat (godkänt) ansökan så är den tyvärr inte giltig.

För att en ansökan ska vara giltig måste båda vårdnadshavare godkänna den. Det är därför viktigt att ni är överens. Om ni är sepererade eller ska seperera och inte kan komma överens om val av skola kan det finns möjlighet att få samarbetssamtal för att få stöd.

Om ni inte kommer överens, och därmed inte kan önska skola, så kommer ert barn att placeras utifrån barnets folkbokföringsadress.

Läs mer om samarbetssamtal.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ansvarar för att barnet fullgör sin skolplikt i förskoleklass och grundskola. Detta innebär att en skolplacering av barn folkbokförda i annan kommun bara kan erbjudas i mån av plats.

Om du vill byta skola inom Värnamo kommun ansöker du om byte av skola via e-tjänsten Ansökan om byte av eller önskemål om skola.

Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller nekar ansökan om skolbyte. Grundregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval, i mån av plats. Om fler elever söker till skolan än det finns platser, erbjuds plats utifrån kommunens regler för skolplacering.

Syskonförtur gäller under förutsättning att syskonen är folkbokförda på samma adress. Med syskon menas i det här fallet barn som bor i samma hushåll oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare. Vårdnadshavarna ska aktivt ha önskat plats på den aktuella skolan. I den händelse antalet barn med syskonförtur är större än antalet tillgängliga platser så görs en prioritering bland dessa barn utifrån principen om relativ närhet.

Vi följer skollagen som säger att vi måste ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen. Det finns ingen koppling mellan vilken förskola ditt barn går på och vilken skola barnet hamnar på.

De elever som bor i Värnamo kommun inom skolskjutsens upptagningsområde kan ha rätt till skolskjuts enligt zongränserna och kilometer avstånd mellan hem och skola. Du kan se upptagningsområderna i vår karta förupptagningsområden och zongränser.

Annan skola än den skola inom skolskjutsens upptagningsområde

Väljer ni en annan skola än den skola som är inom skolskjutsens upptagningsområde där eleven bor har eleven oftast inte rätt till skolskjuts. Elever som bor i Värnamo tätort beviljas generellt ingen skolskjuts.

Undantag för att kunna få skolskjuts då är:

  • Om eleven blir erbjuden skolgång i annan skola för att uppnå en förenklad skolorganisation och ett effektivare lokalutnyttjande.
  • Om eleven av särskilda eller synnerliga skäl placeras vid annan skola och detta styrks av beslut från rektor.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar.

Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Skolskjuts gäller endast mellan hem och skola.

Bor en elev på två adresser finns möjlighet att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende.

I vår riktlinje för skolskjuts finns mer detaljerad information kring zoner för skolskjuts, specifika behov, avstånd, växelvis boende med mera. Riktlinje för skolskjuts hittar du på sidan Riktlinjer.

Antagning

Rektor beslutar om antagning. Grundregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval, i mån av plats. Om fler elever sökt till skolan än det finns platser, erbjuds plats utifrån kommunens regler för skolplacering. Inför varje läsår gör rektor på respektive skola en bedömning av antalet platser som kan erbjudas.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 januari 2024