Publicerat:

Kommunen överklagar inte mark- och miljödomstolens beslut

Fredagen den 12 april, beslutade mark- och miljödomstolen att upphäva kommunens tidigare beslut om detaljplan för en ny arena. Domstolen ansåg att kommunen inte hade genomfört en tillräcklig undersökning av betydande miljöpåverkan enligt gällande bestämmelser.

Kommunen kommer inte att överklaga domstolens beslut. Vi anser dock att det råder stor otydlighet kring prövningskriterierna för denna typ av anläggningar.

Processen för planen fortsätter nu, men undersökningen av miljöpåverkan måste kompletteras med bedömningar enligt de fördjupade kriterierna. Om en betydande miljöpåverkan bedöms kunna uppstå måste planen också kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen anser att detta är det mest tidseffektiva sättet att nå ett slutgiltigt beslut.

I den kommande processen kommer kommunen också se över om det finns något som kan förtydligas i handlingarna.

Kommunen kan för närvarande inte ge några nya tidplaner.