Samhällsplanering och kartor

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Översiktsplanering
Vad är översiktsplanering? Översiktsplan – Mitt Värnamo 2035, Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen, Andra strategiska dokument
Detaljplanering
Gällande detaljplaner, Pågående detaljplaner och planprogram
Riksintressen
Riksintressen är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.
Kartor, mätningstjänster och GIS
GIS och 3D, Husutstakning och lägeskontroll, Kartor, Koordinatsystem, Mätning
Arkiv och ritningar
Om du ska köpa, sälja, bygga om ett hus kan du ha nytta av gamla bygglovshandlingar och ritningar.
Byggprojekt
Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större pågående infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Mer information om Samhällsplanering och kartor

Samhällsplanering är ett brett begrepp som omfattar de flesta sektorer i samhället som till exempel skola-, äldreomsorgs-, miljö-, boende- och fritidsfrågor. Därför berör beslut om vår fysiska miljö de flesta av oss.

Planering och investeringar

Besluten innebär ofta stora och långsiktiga investeringar och tar också i anspråk våra gemensamma naturresurser. De flesta byggprojekt måste därför föregås av planläggning och noggranna överväganden och att olika intressen ska kunnas ställas mot varandra och vägas samman.

Allmänt om kommunens planarbete

Samhällets ständiga föränderlighet ställer krav på att planeringen är en kontinuerligt pågående process. För den framförhållning som krävs upprättar kommunen planer och program, vilka hänger samman och utgör olika steg. Den fysiska planen har sin utgångspunkt från markens och vattnets förutsättningar, lagstigning samt lokala politiska policys, program och strategier.

För att underlätta samtalet kring och arbetet med samhällsplanering används kartor. På undersidorna kan du läsa mer om kommunens karttjänster.

Fysisk planering

Fysisk planering behandlar användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala, estetiska och samhällsekonomiska aspekter. Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser samt de kulturella och estetiska värdena i vår bebyggelsemiljö. Planeringsprojekten utförs på olika nivåer, alltifrån det lilla kvarteret och upp till både regional, nationell och till och med internationell nivå.

I Värnamo kommun är det samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige som har det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen.

Senast ändrad 07 mars 2024