Detaljplanering

Gällande detaljplaner
Om du vill få tag på gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för en fastighet eller plats, eller om du har frågor, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under rubriken Kontakt.
Pågående detaljplaner och planprogram
Här kan du läsa om förslag till detaljplaner och planprogram i Värnamo kommun som är under arbete.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger enskilda och myndigheter rätt att bygga i enlighet med detaljplanebestämmelser.

Detaljplanen sätter ramarna

I en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplan krävs för uppförande av nya byggnader eller större sammanhängande områden och för ändrad användning av en tidigare detaljplanelagd fastighet. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden och därmed blir bygglovshanteringen enklare.

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Läs mer om detaljplanering på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Planansökan och planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära att ny detaljplan upprättas av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen kan på eget initiativ inleda en planprocess, till exempel vid behov av en ny väg, bostäder eller en ny förskola. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad planbesked innebär.

För begäran om planbesked eller upprättande av detaljplan finns särskild blankett under rubriken Blanketter.

Pågående detaljplaner och planprogram

Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Du hittar strategisk fysisk planering bland annat under Översiktsplanering och styrdokument (planer).

Karta med detaljplaner i Värnamo kommun

Du kan se våra detaljplaner i vår interaktiva karta. Länk till annan webbplats.

Från kartan har du möjlighet att ta del av plankarta och planhandlingar och du kan spara eller skriva ut handlingar. Du behöver inte längre beställa en karta över detaljplanen.

Behöver du hjälp är du välkommen att ringa kontaktcenter.

Senast ändrad 13 juni 2024