Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större pågående infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Bor

Idag renas avloppsvattnet från Bor lokalt, men reningsverket är i dåligt skick. Med en ny överföringsledning till Värnamo kommer vi framöver istället att kunna pumpa vatten till reningsverket Pålslund. Det är ett modernt verk med plats för ökade volymer, vilket gör lösningen effektiv, både miljömässigt och ekonomiskt.

Kommunen arbetar för närvarande med att få tillstånd att bygga ledningarna. Lantmäteriets ledningsbeslut är överklagat och ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Henrik Lönngren


Bredaryd

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt avloppsnät i Hamra. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet och Hamra är ett prioriterat område. Byggandet beräknas påbörjas 2023/2024. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2021.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic

Jannelunds förskola i Bredaryd ska ersättas med en helt ny förskola. Detta på grund av att befintlig byggnad är i dåligt skick. Även utemiljön kommer att uppdateras och kompletteras. Rivning av befintliga förskola pågår under våren och sommaren 2022. Planerad byggstart för den nya förskolan är hösten 2022.

En tillfällig förskola har byggts nära Rosenvägen i Bredaryd där barnen har flyttat in.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Gustav Lydén

Herrestad

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt vatten- och avloppsnät i Herrestad. Markarbetena beräknas att starta under senhösten 2022. Den nya vatten- och avloppsanläggningen ska kopplas in på befintligt VA-nät i Kärda. Just nu pågår arbete med att planera upphandling och byggande. Driftsättning av anläggningen beräknas kunna ske våren 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Henrik Lönngren


Forsheda

I Forsheda kommer en ny pumpstation byggas och ersätta den befintliga. Arbetet påbörjas måndag 8 augusti och beräknas vara klart 7 oktober. En del av gångstråket utmed Storån kommer vara stängt under byggtiden. Skyltar kommer finnas på plats med vägvisning.

Vid fastigheten Forsheda 5:135 (Delex) arbetar Värnamo kommun med följande:

  • Bygger en ny pumpstation. Befintliga ledningar och anordningar som tas ur bruk kommer att ligga kvar och proppas. Befintlig pumpstation kommer att rivas.
  • Anlägger ett nytt dagvattendike/ en ny dagvattenledning. Det nya dagvattendiket ska ledas till befintlig dagvattendamm.
  • Anlägger gata och vändplan.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet i området. Ljud och buller kan också förekomma. Arbetet utförs dagtid, måndag till fredag.

Alla arbeten vid Delex beräknas vara klara i slutet av 2022.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic

Värnamo

Bredasten växer. Värnamo kommun ska anlägga gata, gång- och cykelväg, vatten och avlopp, samt cirka 33 hektar kvartersmark för industri och kontor. Markarbetena beräknas bli klara vintern 2021/2022.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Doktorsgatan är en viktig del av Värnamos gång- och cykeltrafik. Gatan är vältrafikerad av både bilar och bussar. På plats kommer vi bygga en gång- och cykelväg och även säkra passager mot sjukhusets entré.

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet. Bygget startar under sommaren 2022 och beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2022/2023.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic

Intill Fräkenvägen, nära Borgenområdet, byggs en ny förskola med sex avdelningar. Markarbeten har gjorts och planeringsarbete pågår. Beräknad byggstart är hösten 2022.

Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Från och med mars 2022 arbetar vi med att förbättra trafiksäkerheten för våra gång- och cykeltrafikanter och sänka hastigheten genom villaområdet på Grevevägen.

Vi kommer att arbeta med följande:

  • Bredda gång- och cykelvägen och smalna av bilvägen
  • Sätta upp ny belysning för gång- och cykelvägen
  • Plantera träd

 Projektet beräknas vara färdigt 2023.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic

På östra sidan av Gröndalsledens södra del återskapar vi betesmark. Syftet är att skapa goda förutsättningar för djurhållning nära samhället. När vi återskapar betesmarker ökar den biologiska mångfalden. Vi kommer också att göra området mer tillgängligt och attraktivt att besöka och uppleva.
Projektet beräknas vara klart 2022.

Vid frågor kontakta projektledare: Joakim Norgren

I området Helmershus bygger vi ett nytt bostadsområde. Inom området ska vi anlägga gator och nät för vatten, avlopp och dagvatten. Det nya området möjliggör ett större antal nya villatomter.

Arbetena beräknas vara klara hösten/vintern 2022.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Henrik Lönngren

Värnamo kommun utför va-sanering på Enehagsvägen och Lagastigen i Värnamo och även skyfallsåtgärder i korsningen Kyrkogatan/Enehagsvägen. Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska bytas ut. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet för framtiden. Arbetena påbörjades i mitten av januari 2022 och beräknas vara klart i oktober 2022.

Under byggtiden blir det svårt att ta sig fram på Enehagsvägen och Lagastigen. Där ledningsarbete pågår kommer Enehagsvägen stängas av helt.
Under tiden arbete pågår på Lagastigen leds trafiken växelvis förbi arbetsplatsen på ett körfält med trafikljus. Vi planerar för att hålla en gångväg norr om Lagastigen öppen om möjlighet finns.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Lars Fälth

Värnamo kommun genomför åtgärder som ska lyfta det stråk som Lagan utgör. Åtgärderna utgår från en utredning som gjordes 2015. Varje år genomförs någon åtgärd längs stråket.

Under våren 2022 fortsätter vi utvecklingen av områdena kring Osuddens badplats. Vi bygger en ny beachvolleybollplan och utegym samt nya gångstråk ut mot hundbadplatsen. Tillsammans med Värnamo motorbåtsklubb skapas fler båtplatser.

Under 2022 planerar vi att utveckla nytt promenadstråk längs Lagan mellan Ågårdsgatan och Varpvägen.

Vid frågor kontakta projektledare: Linus Enochson

Norr om Magnusgatan ska en ny förskola om sex avdelningar byggas. 25 april 2022 inleds förberedande arbete för den nya förskolan vid Magnusgatan. Inledningsvis kommer träd att avverkas och köras bort. I samband med arbetena kommer de spontana stigar som finns genom området inte att kunna användas. Nya gångstråk förbi platsen kommer att skapas tidigt i byggprocessen så att du åter kan passera platsen på ett bra sätt.

Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Värnamo kommun bygger teknisk försörjning i egen regi fram till det nya området. Upphandlad entreprenör, Mark & Miljö i Ljungby AB, färdigställer marken inom det nya området. Området beräknas vara färdigt för byggnation av hus 2022/2023.

2022 kommer en ny cirkulationsplats byggas för att koppla ihop det nya bostadsområdet med Götavägen och staden.

Vid Fornminnesvägen har vi även skapat en plats för arbetsbodar, vilka kommer att behövas under en längre tid när det nya bostadsområdet byggs.

Vid frågor kontakta projektledare: Lars Fälth, Anita Zukanovic.

Det byggs en rondell vid Götavägen för att koppla ihop det nya bostadsområdet med Götavägen och staden.

För att kunna bygga en rondell kommer den befintliga gång- och cykelvägen byggas om. Rondellen planeras vara färdigställt vid årsskiftet 2022/2023.

Cyklister och fotgängare kommer ledas om med hjälp av omledningsskyltar.
Götavägen kommer vara öppen för biltrafik med begränsad framkomlighet.

Högsta tillåtna hastighet vid byggområden kommer sänkas tillfälligt till 30 km/h.

Vid Folkets park bygger vi både en ny skola och en ny idrottshall. För att få bättre kopplingar inom, till och från området bygger vi om gång- och cykelvägar. Vi bygger även nya gång- och cykelvägar parallellt med Klostergatan och utmed konstgräsplanen.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Enochson

Under hösten 2022 påbörjas projektering av en ny grundskola som kommer rymma cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 3. Förutom att bygga en ny skola kommer vi också bygga en ny idrottshall i anslutning till skolan.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för skolan: Sebastian Scheler
Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för idrottshallen: Linus Redevall

I september 2021 gick kommunstyrelsens förslag om att bygga en ny Trälleborgsskola igenom. Förslaget kom upp efter undersökningar av innemiljön på Trälleborgsskolan. Undersökningarna visade att skolan behövde göra en omfattande och dyr renovering. Det blev helt enkelt mer lönsamt att bygga en ny skola.

Den tillfälliga modulskolan står färdig till höstterminen 2022. Flytten från Trälleborgsskolan till modulskolan kommer ske i samband med sommarlovet. När eleverna är på sommarlov kommer även rivningen av Trälleborgsskolan påbörjas och byggnationen av den nya skolan planeras att starta under hösten 2022. En ny skola beräknas stå färdig 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Sebastian Scheler

Hör projektledaren Sebastian prata om projektet Länk till annan webbplats.

Vi bygger en ny idrottshall vid Gröndalsskolan. Idrottshallen heter Park Arena och kommer att användas av både Gröndalsskolan och Trälleborgsskolan. En läktare kommer också byggas som gör det möjligt för föreningar att arrangera cuper och tävlingar med publik.

Idrottshallen beräknas stå färdig 2023.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Redevall

Hör projektledaren Linus prata om projektet Länk till annan webbplats.

Köket på Finnvedens gymnasium har funnits i sin befintliga utformning sedan skolan byggdes och är nu i behov av renovering. Vi bygger om köket för att det ska vara bättre anpassat efter dagens krav och behov samt för att skapa en bättre miljö för personal och elever.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Redevall

Korsningen mellan Ringvägen och Lingonvägen i Värnamo kommer byggas om. Korsningen smalnas av och ett nytt övergångsställe ska byggas på plats. Vi fokuserar på att förbättra och utveckla trafiksäkerheten för våra gång- och cykeltrafikanter.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Andreas Petersson

Värnamo kommun arbetar med att sluttäcka de gamla deponierna på Stomsjö avfallsanläggning i Värnamo. Anledningen varför vi sluttäcker de gamla deponierna på Stomsjö är på grund av att det inte ska släppas ut miljöfarliga ämnen i naturen.

På Stomsjö kapslas soporna in med olika lager av material, så som grus, fiberduk, gummiduk, slam och kompostmaterial som sedan besås med gräs. Inom området finns flera smarta lösningar för att miljöfarliga ämnen inte ska komma ut i naturen. Allt vatten från området leds till exempel till en lakvattendamm som i sin tur under växtsäsongen tas upp av en närliggande energiskog. Resterande tid pumpas vattnet till avloppsreningsverket Pålslund. Det är ett stort område som kapslas in, över 13 ha. Projektet beräknas vara klart före 2030.

Vid frågor kontakta projektledare: Lars Fälth

Vråenparken planeras att byggas om. Projektet kombineras med lokalt omhändertagande av dagvatten. Tre dagvattenmagasin/regnbäddar ska anläggas med syftet att rena och fördröja dagvatten. Markarbetena beräknas starta 2022 och projektet ska vara klart 2023.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Senast ändrad 22 september 2022