Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större pågående infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Bor

Idag renas avloppsvattnet från Bor lokalt, men reningsverket är i dåligt skick. Med en ny överföringsledning till Värnamo kommer vi framöver istället att kunna pumpa vatten till reningsverket Pålslund. Det är ett modernt verk med plats för ökade volymer, vilket gör lösningen effektiv, både miljömässigt och ekonomiskt.

Kommunen har nu fått tillstånd att bygga ledningarna och arbetar för närvarande med förberedelser inför byggstart. Under hösten 2023 kommer geotekniska undersökningar att utföras på sträckan. Planerad byggstart är 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Marcus Öggesjö


Bredaryd

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt avloppsnät i Hamra. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet och Hamra är ett prioriterat område. Byggandet beräknas påbörjas 2023/2024. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2021.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Andreas Petersson

Herrestad

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt vatten- och avloppsnät i Herrestad. Den nya vatten- och avloppsanläggningen ska kopplas in på befintligt VA-nät i Kärda.

Markarbeten startar januari/februari 2023. Driftsättning av anläggningen beräknas ske under 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Marcus Öggesjö

Forsheda

Från och med vecka 25 kommer Värnamo kommun att genomföra ytvatteninventeringar och anslutningskontroller på fastigheter i Forsheda. Arbetet berör Villagatan, Ringvägen, Ekerydsvägen, Gästisvägen, Skyttebovägen och Storgatan.

Inventeringen utförs av personal från företaget Sweco. Inventeringen utförs genom att personal spolar färgat vatten i stuprör och eventuella spygatter. Syftet är att undersöka vilka ledningar i gatan som det färgade vattnet rinner i.

Arbetet pågår mellan vecka 25 till och med vecka 28.

Vid frågor kontakta Sweco.

Värnamo

Värnamo kommun genomför åtgärder som ska lyfta det stråk som Lagan utgör. Åtgärderna utgår från en utredning som gjordes 2015. Varje år genomförs någon åtgärd längs stråket.

Under våren 2022 fortsätter vi utvecklingen av områdena kring Osuddens badplats. Vi bygger en ny beachvolleybollplan och utegym samt nya gångstråk ut mot hundbadplatsen. Tillsammans med Värnamo motorbåtsklubb skapas fler båtplatser.

Under 2022 planerar vi att utveckla nytt promenadstråk längs Lagan mellan Ågårdsgatan och Varpvägen.

Vid frågor kontakta projektledare: Linus Enochson

Vid Folkets park bygger vi både en ny skola och en ny idrottshall. För att få bättre kopplingar inom, till och från området bygger vi om gång- och cykelvägar. Vi bygger även nya gång- och cykelvägar parallellt med Klostergatan och utmed konstgräsplanen.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Enochson

Vi bygger en ny grundskola för cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs tre. I anslutning till skolan bygger vi också en idrottshall som görs lite större än en traditionell för att även kunna inrymma truppgymnastik.
Hösten 2022 påbörjades projekteringen. Förberedande markarbeten påbörjades i början av 2023 och produktion av själva skolan påbörjades sommaren 2023. Skolan kommer stå klar under våren 2025.
I samband med byggnation av ny skola bygger vi också nytt gång- och cykelvägnät vid Sveavägen/Gröndalsleden. Detta för att få bättre kopplingar och knyta ihop området. Vi kommer bygga totalt cirka 1300 meter gång- och cykelväg, samt en gång- och cykelpassage över Sveavägen. Gång- och cykelvägnätet knyts även samman med bro över Gröndalsleden.

Arbetena beräknas vara avslutade våren 2025.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för skolan: Sebastian Scheler

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för idrottshallen: Linus Redevall

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för infrastruktur utanför fastigheten: Marcus Öggesjö

Se film om Västhorjaskolan Länk till annan webbplats.

Vi bygger en ny Trälleborgsskola för cirka 480 elever.
Höstterminen 2022 var den gamla skolbyggnaden riven och en tillfällig modulskola stod på plats. Samma höst påbörjades byggnationen av den nya Trälleborgsskolan som överlämnades till Värnamo kommun i maj 2024. Fram till sommaren pågår arbetet med inflyttning. Skolverksamheten i de nya lokalerna kommer att starta med fritids vecka 32.

Fortsatt arbete med etapp 1 av utemiljön pågår fram till sommaren. Vi har där valt att vänta med växtetablering till en mer lämplig period senare i höst vilket innebär en del kala ytor vid terminsstart. Den andra och projektavslutande utemiljöetappen kommer genomföras under hösten 2025 i samband med avveckling av modulskolan, vars verksamhet då flyttar till den nya Västhorjaskolan.

Under läsåret 2024 kommer det finnas två skolor på Trälleborgsskolans område. Årskurs F-3 i modulskolan och 4-6 tillsammans med F-6 anpassad grundskola i den nya Trälleborgsskolan. Under denna period ber vi om fortsatt förståelse och visad hänsyn för att på bästa sätt hantera den tillfälligt ökade mängden trafik i närområdet.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Sebastian Scheler

Hör projektledaren Sebastian prata om projektet Länk till annan webbplats.

Värnamo kommun arbetar med att sluttäcka de gamla deponierna på Stomsjö avfallsanläggning i Värnamo. Anledningen varför vi sluttäcker de gamla deponierna på Stomsjö är på grund av att det inte ska släppas ut miljöfarliga ämnen i naturen.

På Stomsjö kapslas soporna in med olika lager av material, så som grus, fiberduk, gummiduk, slam och kompostmaterial som sedan besås med gräs. Inom området finns flera smarta lösningar för att miljöfarliga ämnen inte ska komma ut i naturen. Allt vatten från området leds till exempel till en lakvattendamm som i sin tur under växtsäsongen tas upp av en närliggande energiskog. Resterande tid pumpas vattnet till avloppsreningsverket Pålslund. Det är ett stort område som kapslas in, över 13 ha. Projektet beräknas vara klart före 2030.

Vid frågor kontakta projektledare: Marcus Öggesjö

2023 börjar vi med VA-sanering på Baldersgatan, Odengatan och Frejavägen i Värnamo. Vatten- och avloppsnätet är i behov av att bytas ut på grund av att ledningsnätet är i dåligt skick.

Vecka 13 började arbetet längs Baldersgatan där ledningar längs en 95 meter lång sträcka kommer att bytas ut.

Projektet beräknas vara färdigt 2024.

Informationsmöte kommer att äga rum den 13 juni. Plats: KF-salen.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson

Värnamo kommun planerar att förlägga två dagvattenledningar. Ledningarna är avsedda för att avleda vattnet vid kraftigt skyfall. Planerad byggstart är vecka 21.


Projektledare för VA-saneringen: Andreas Petersson

Från januari 2024 kommer Värnamo kommun utföra ett omfattande gatuarbete på Kolonigatan. Vatten- och avloppsledningar ska bytas ut för att motverka uppkomsten av vattenläckage. Vid återuppbyggandet av Kolonigatan ska även gaturummet förändras och en ny gång- och cykelväg kommer byggas. Hela projektet beräknas vara klart hösten 2024.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet under hela projektet. När arbetet startar kommer Kolonigatan och nuvarande infart till Snäckans förskola stängas av för biltrafik. Begränsad framkomlighet kommer även gälla för gång- och cykeltrafik.

Med anledning av att stora delar av Kolonigatan blir en byggarbetsplats ska en ny parkeringsyta anläggas intill Snäckans förskola. Infarten ligger utmed Sveavägen, norr om Kolonigatan. Den nya parkeringsytan och parkeringen vid Folkets Park fungerar som primära parkeringar för hämta/lämna. Detta fram till att Kolonigatan och nya Trälleborgsskolan är klara.


Projektledare för VA-saneringen: Andreas Petersson

Under sommaren och hösten 2024 kommer Värnamo kommun att utföra arbeten i Västermogatan, mellan Södra övergången och Floragatan.

Ledningsarbetet påbörjas i mitten av juni. Under perioden 8 juli till 4 augusti kommer arbetet att pausas för semester. Under den här delen av arbetet kommer framkomligheten på gatan att vara nedsatt, men det ska gå att passera arbetsområdet hela tiden.

Arbetet omfattar:

  • Ny vattenledning och dagvattenledning ska anläggas för att förstärka ledningsnätet
  • Västermogatan ska förlängas och kopplas ihop med Floragatan
  • Ny cykelväg ska byggas från Södra övergången till Floragatan, där den kopplas ihop med befintlig cykelväg mot Apladalen och Osudden.


Gatubelysningen längs med sträckan ska bytas ut i samband med arbetet, och på delar av sträckan kommer belysning att saknas fram tills att de nya stolparna kommer på plats i höst.

Arbetet med att förlänga Västermogatan och bygga cykelvägen påbörjas efter semestern.
Hela arbetet beräknas vara klart under hösten 2024.

Projektledare: Karin Emanuelsson

Rydaholm

En dagvattendamm planeras anläggas i Rydaholm mellan Hovslagaregatan och väg 27. I början av marspåbörjas avverkningen av skogen för att skapa den plats som behövs för dammen.

Dagvatten är vatten som antingen kommer från smältvatten eller regnvatten. När vattnet sen rinner längs hustak, på parkeringsytor och gator för den med sig små smutspartiklar. För att förhindra spridning av dessa partiklar och förbättra miljön planeras dagvattensdammen.

Dammens syfte är att rena vattnet genom att låta smutspartiklar och avlagringar från asfaltsytan sjunka och falla till botten. Detta förhindrar föroreningar från att nå vattendrag och minskar påverkan på naturen. Dagvattnet samlas sedan upp via rännstensbrunnar och leds genom dagvattenledningar.

Den positiva effekten sträcker sig till Helge Å, där mottagaren av regnvattnet gynnas av renare vatten. Utöver detta ger dagvattendammen fördelar som biologisk mångfald och möjligheter till rekreation. Detta gynnar både miljön och djurlivet i området.

Gräv- och anläggningsarbetet för dagvattendammen är planerat att påbörjas under höst/vinter 2024.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson.

Från februari 2024 kommer Värnamo kommun utföra ett omfattande gatuarbete på Bangatan. Vatten- och avloppsnätet är i dåligt skick och måste bytas ut. Berörd sträcka är hela gatan, cirka 210 meter. Projektet beräknas pågå till mitten av juni 2024. När projektet är färdigt kommer ny gång- och cykelväg byggas på Bangatan.

Uppdatering vecka 14: Vi har byggt ca 90 meter.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet under hela projektet.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson.

Senast ändrad 19 juni 2024