Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större pågående infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Bor

Idag renas avloppsvattnet från Bor lokalt, men reningsverket är i dåligt skick. Med en ny överföringsledning till Värnamo kommer vi framöver istället att kunna pumpa vatten till reningsverket Pålslund. Det är ett modernt verk med plats för ökade volymer, vilket gör lösningen effektiv, både miljömässigt och ekonomiskt.

Kommunen arbetar för närvarande med att få tillstånd att bygga ledningarna. Lantmäteriets ledningsbeslut är överklagat och ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Henrik Lönngren


Bredaryd

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt avloppsnät i Hamra. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet och Hamra är ett prioriterat område. Byggandet beräknas påbörjas 2023/2024. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2021.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic

Jannelunds förskola i Bredaryd ska ersättas med en helt ny förskola. Detta på grund av att befintlig byggnad är i dåligt skick. Förskolan kommer byggas på cirka 1 500 kvadratmeter, bestå av sex avdelningar och ge plats för 120 barn. Även utemiljön kommer att uppdateras och kompletteras.
Förskolan har rivits och markarbeten med rördragning och grundläggning pågår.
Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Hör projektledaren Gustav prata om projektet. Länk till annan webbplats.

Herrestad

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt vatten- och avloppsnät i Herrestad. Den nya vatten- och avloppsanläggningen ska kopplas in på befintligt VA-nät i Kärda.

Markarbeten startar januari/februari 2023. Driftsättning av anläggningen beräknas kunna ske våren 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Marcus Öggesjö

Forsheda

I Forsheda kommer en ny pumpstation byggas och ersätta den befintliga. Arbetet beräknas vara klart 2023. En del av gångstråket utmed Storån kommer vara stängt under byggtiden. Skyltar kommer finnas på plats med vägvisning.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Simon Johansson

Fryele

I Fryele bygger vi en ny infiltrationsbädd, som blir en gemensamhetsanläggning för kyrkan samt församlingshemmet och förskolan Daggkåpan. Den nya infiltrationsbädden kommer vara belägen på fastighet Fryele 2:18.

Arbetet påbörjas 20 januari och beräknas att pågå i cirka fyra veckor. Under byggtiden kommer delar av skolområdet att vara avstängt.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Andreas Petersson

Kärda

Februari 2023 börjar vi med VA-sanering utmed Trädgårdsvägen i Kärda. Vatten- och avloppsnätet är i behov av att bytas ut på grund av att ledningsnätet är i dåligt skick. Projektet beräknas bli klart i slutet av 2023.

Information har gått ut till berörda.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson

Värnamo

Doktorsgatan är en viktig del av Värnamos gång- och cykeltrafik. Gatan är vältrafikerad av både bilar och bussar. På plats kommer vi bygga en gång- och cykelväg och även säkra passager mot sjukhusets entré.

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet. Bygget startar under sommaren 2022 och beräknas vara färdigt 2023.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic

Intill Fräkenvägen, nära Borgenområdet, byggs en ny förskola på cirka 1 500 kvadratmeter. Förskolan kommer bestå av sex avdelningar och ge plats för 120 barn. Markarbetet pågår med rördragning i marken.
Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Hör projektledaren Gustav prata om projektet. Länk till annan webbplats.

Från och med mars 2022 arbetar vi med att förbättra trafiksäkerheten för våra gång- och cykeltrafikanter och sänka hastigheten genom villaområdet på Grevevägen.

Vi kommer att arbeta med följande:

  • Bredda gång- och cykelvägen och smalna av bilvägen
  • Sätta upp ny belysning för gång- och cykelvägen
  • Plantera träd

 Projektet beräknas vara färdigt 2023.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Anita Zukanovic

Hånger vägförening och Jönköpings länstrafik har påpekat säkerhetsbrister för dagens busshållplats. Därför har vi tillsammans tagit fram en ny lösning.

Vi bygger en ny busskur och vändslinga för buss. Området får ny belysning, ett nytt gång- och cykelstråk samt cykelparkering.

Ljud och buller kan förekomma under byggtiden och det finns risk för begränsad framkomlighet vid byggarbetsplatsen. Arbetet utförs dagtid, måndag till fredag. Busshållplatsen beräknas stå färdig 2023.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Andreas Petersson

Värnamo kommun genomför åtgärder som ska lyfta det stråk som Lagan utgör. Åtgärderna utgår från en utredning som gjordes 2015. Varje år genomförs någon åtgärd längs stråket.

Under våren 2022 fortsätter vi utvecklingen av områdena kring Osuddens badplats. Vi bygger en ny beachvolleybollplan och utegym samt nya gångstråk ut mot hundbadplatsen. Tillsammans med Värnamo motorbåtsklubb skapas fler båtplatser.

Under 2022 planerar vi att utveckla nytt promenadstråk längs Lagan mellan Ågårdsgatan och Varpvägen.

Vid frågor kontakta projektledare: Linus Enochson

I maj 2022 började vi bygga en ny förskola på Magnusgatan i Värnamo. Förskolan kommer byggas på cirka 1 500 kvadratmeter, bestå av sex avdelningar och ge plats för 120 barn. Vi kommer också bygga ett tillagningskök som möjliggör för matlagning på plats.
Just nu pågår grundläggningen av den nya förskolan.

Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Hör projektledaren Gustav prata om projektet. Länk till annan webbplats.

Vid Folkets park bygger vi både en ny skola och en ny idrottshall. För att få bättre kopplingar inom, till och från området bygger vi om gång- och cykelvägar. Vi bygger även nya gång- och cykelvägar parallellt med Klostergatan och utmed konstgräsplanen.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Enochson

Vi bygger en ny grundskola för cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs tre. I anslutning till skolan bygger vi också en idrottshall som görs lite större än en traditionell för att även kunna inrymma truppgymnastik.

Hösten 2022 påbörjades projektering. Förberedande markarbeten påbörjades i början av 2023. Arbetena beräknas vara avslutade våren 2025.

I samband med byggnation av ny skola kommer vi också att bygga om gång- och cykelvägen som kopplar ihop Borgen Outdoor och staden. Även byggtrafik kommer att köra nära gång- och cykelvägen. Vi uppmanar allmänheten att ta det försiktigt. Målet är att gång- och cykelvägen ska vara öppen under hela byggtiden, även om framkomligheten kan bli begränsad.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för skolan: Sebastian Scheler

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för idrottshallen: Linus Redevall

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för infrastruktur utanför fastigheten: Anita Zukanovic

Se film om Västhorjaskolan Länk till annan webbplats.

Vi bygger en ny Trälleborgsskola för cirka 480 elever, från årskurs fyra till sex.
Den gamla skolan är riven och tillfällig modulskola är på plats. Byggnation av den nya skolan påbörjades hösten 2022 och beräknas vara klar 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Sebastian Scheler

Hör projektledaren Sebastian prata om projektet Länk till annan webbplats.

Vi bygger en ny idrottshall vid Gröndalsskolan. Idrottshallen heter Park Arena och kommer att användas av både Gröndalsskolan och Trälleborgsskolan. En läktare kommer också byggas som gör det möjligt för föreningar att arrangera cuper och tävlingar med publik.

Idrottshallen beräknas stå färdig 2023.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Redevall

Hör projektledaren Linus prata om projektet Länk till annan webbplats.

Köket på Finnvedens gymnasium har funnits i sin befintliga utformning sedan skolan byggdes och är nu i behov av renovering. Vi bygger om köket för att det ska vara bättre anpassat efter dagens krav och behov samt för att skapa en bättre miljö för personal och elever.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Redevall

Värnamo kommun arbetar med att sluttäcka de gamla deponierna på Stomsjö avfallsanläggning i Värnamo. Anledningen varför vi sluttäcker de gamla deponierna på Stomsjö är på grund av att det inte ska släppas ut miljöfarliga ämnen i naturen.

På Stomsjö kapslas soporna in med olika lager av material, så som grus, fiberduk, gummiduk, slam och kompostmaterial som sedan besås med gräs. Inom området finns flera smarta lösningar för att miljöfarliga ämnen inte ska komma ut i naturen. Allt vatten från området leds till exempel till en lakvattendamm som i sin tur under växtsäsongen tas upp av en närliggande energiskog. Resterande tid pumpas vattnet till avloppsreningsverket Pålslund. Det är ett stort område som kapslas in, över 13 ha. Projektet beräknas vara klart före 2030.

Vid frågor kontakta projektledare: Lars Fälth.

Våren 2023 börjar vi med VA-sanering på Baldersgatan, Odengatan och Frejavägen i Värnamo. Vatten- och avloppsnätet är i behov av att bytas ut på grund av att ledningsnätet är i dåligt skick.

Projektet beräknas vara färdigt i början av 2024.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson

Vråenparken planeras att byggas om. Projektet kombineras med lokalt omhändertagande av dagvatten. Tre dagvattenmagasin/regnbäddar ska anläggas med syftet att rena och fördröja dagvatten. Markarbetena beräknas starta 2022 och projektet ska vara klart 2023.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Senast ändrad 22 mars 2023