Vatten och avlopp (VA)

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Dricksvatten
Kommunalt dricksvatten, Eget dricksvatten, Dricksvattenkvalitet, Vattnets hårdhet, Kranmärkt, Lågt grundvatten, Spara på dricksvattnet, Vattenförbrukning och avgifter, Vattenskyddsområden, Lag om allmänna vattentjänster (LAV)
Kommunalt avlopp
Fettavskiljare, Industriavlopp, LTA-pump, Pålslunds reningsverk
Enskilt avlopp
Infiltration, Markbädd, Sluten tank, Urinsorterande toalett, Torrtoalett, Skötsel av avloppsanläggningar, Tömning av enskilda avlopp
Ledningsnät, anslutning till fastighet
Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för det allmänna vatten- och avlopps­nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Innanför förbindelsepunkten ligger ansvaret för ledningar samt vatten- och avloppinstallationer hos fastighetsägaren.
Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor som byggnader, gator och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från husgrunder. Via dagvattenledningar eller dagvattendiken rinner det vidare ut i närmsta vattendrag, i några fall även till reningsverken. Dagvattnet leds bort för att minska risken för översvämning.
Översvämning
Detaljkartor, Källaröversvämning, Vattennivån i Lagan, Åtgärder vid höga flöden, Översvämningsrisk norra Värnamo, Översvämningsrisk södra Värnamo
Sms vid avbrott
Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få veta det, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst.
Frågor och svar, vatten och avlopp
Vi har samlat de vanligaste frågorna som vi får om vatten och avlopp (VA).

Mer information om Vatten och avlopp (VA)

Nyheter

19 november 2023

Världstoalettdagen

15 november 2023

Internationella GIS-dagen!

26 oktober 2023

Prata byggfrågor med oss