Kommunalt avlopp

Fettavskiljare
Reningsverken är i första hand byggda för att behandla avloppsvatten från hushåll. Fettutsläpp från till exempel restauranger och gatukök ger återkommande problem i ledningsnätet.
Industriavlopp
Våra avloppsreningsverk är i första hand byggda för att ta hand om avloppsvatten från hushåll. Det finns gemensamma riktlinjer i Jönköpings län för om kommunen ska ta emot avloppsvatten från en verksamhet eller inte.
LTA-pump
Här finns information om LTA (lågtrycksavloppspumpstationer). LTA används när det av någon anledning inte är möjligt att transportera avloppsvattnet med självfall.
Pålslunds reningsverk
Pålslund i Värnamo är ett av Europas modernaste avloppsreningsverk. Reningen i verket bygger på en biologisk process som minimerar användningen av kemikalier.

Här kan du anmäla servisanslutning, göra en kostnadsberäkning eller anmäla ägarbyte.

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avlopssnätet, behöver du göra en anmälan för servisanlutning.

Kostnadsberäkning

Vill du veta vad servisanslutningen kommer att kosta? Du kan be att få en kostnadsberäkning.

Kommunalt vatten och avlopp

Inom samtliga tätorter i kommunen finns fastställda verksamhetsområden för vatten och avlopp, där kommunen tillhandahåller allmänna vattentjänster.

Ansvaret gäller fram till respektive fastighets förbindelsepunkt (den punkt där fastighetens ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet). Innanför förbindelsepunkten ligger ansvaret för ledningar och VA- (vatten- och avlopp-) installationer hos fastighetsägaren.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är skyldiga att följa de lokala bestämmelserna för vatten- och avloppshantering som kommunen har fastställt i Allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). I ABVA finns bestämmelser för vattenmätare, avfallskvarnar och vad som inte får släppas ut i avloppet.

VA-taxa

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2020 att låta VA-taxan vara oförändrad inför 2021.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar:

  • Anläggningsavgift. Det är en engångsavgift som betalas vid inkoppling till kommunalt vatten och avlopp.
  • Brukningsavgift. Den faktureras varje kvartal och är uppdelad i en fast och en rörlig del. Avgiften ska täcka drift, underhåll och investeringar av kommunens vatten- och avloppsverksamhet.

På sidan taxor och avgifter hittar du dokumentet VA-taxa 2020 som även gäller för 2021.

Ägarbyte på fastighet

Har du sålt din fastighet? Glöm inte att anmäla byte av ägare.

I samband med den nya VA-taxan har fakturornas utseende och innehåll förändrats. Nedan kommer en kort förklaring för de nya begreppen som används.

Förbrukningsavgift

Det är en rörlig avgift och baseras på förbrukning av vatten. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning av vattenmätaren.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka merparten av de fasta konstnader som kommunen har för att driva VA-verksamhet.

Bostadsenhetsavgift

Det är en del av den fasta avgiften. Bostadsenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter. Avgiften beror på antalet bostadsenheter i din fastighet. En normalvilla faktureras en bostadsenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus med till exempel fem lägenheter faktureras fem bostadsenhetsavgifter. För andra fastigheter som exempelvis industrier, kontorslokaler och butiker beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeter-lokalyta som en bostadsenhet.

Värnamos reningsverk

Varje år tar reningsverken emot runt tre miljoner kubikmeter avloppsvatten. Det renas från fasta partiklar, fosfor, organiskt material och kväve innan det släpps tillbaka ut igen. De vatten som tar emot renat vatten kallas för recipienter. I Värnamo är det Lagan, Storån och Helge å som är recipienter. Om avloppsvattnet hade gått orenat ut i vattendragen skulle de snabbt ha blivit övergödda och vuxit igen på grund av alla näringsämnen i avloppsvattnet.

Vad får spolas ner i avloppet?

Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i avloppet. Att spola ner annat kan leda till stopp i ledningar, dina egna eller kommunens och påverka miljön. Farliga ämnen som kommer till reningsverket stör och försämrar dessutom reningen.

Att tänka på:

  • fett, matolja och stearin - stelnar i avloppet och orsakar stopp. Bör därför samlas upp och lämnas in på miljöstation.
  • mediciner/läkemedel- reningsverken kan inte rena vattnet från läkemedelsrester, lämna istället in dessa till apotek.
  • badrumssopor - spola aldrig ner skräp i toaletten, det ska slängas i soporna.
  • farliga ämnen, kemikalier - förstör den biologiska reningen och ska lämnas in på miljöstation.

Senast ändrad 18 april 2023