Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor som byggnader, gator och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från husgrunder. Via dagvattenledningar eller dagvattendiken rinner det vidare ut i närmsta vattendrag, i några fall även till reningsverken. Dagvattnet leds bort för att minska risken för översvämning.

Är dina ledningar rätt kopplade?

I en del äldre fastigheter i våra tätorter som t ex Rydaholm, Värnamo, Bredaryd och Forsheda är stuprännor och husdräneringar kopplade till det kommunala spillvattenledningsnätet. Spillvattenledingarna ska leda vatten från toalett, dusch och tvätt till avloppsreningsverket, för att renas. Att belasta spillvattennätet med dagvatten är onödigt.

Förr var det tillåtet att avleda regnvatten och dräneringsvatten till det kommunala spillvattenätet. Idag är det inte längre tillåtet. Istället ska det kopplas till dagvattennätet eller lokalt tas om hand på din tomt genom att t ex infiltreras i gräsmattan.

Om du som är fastighetsägare har planer på att dränera om din husgrund eller tänker byta ut gamla ledningar på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Dräneringsvattnet och regnvatten från stuprör ska alltid kopplas på en dagvattenledning eller tas omhand lokalt på din tomt. Tekniska förvaltningen har inlett ett projekt för att åtgärda felkopplat dagvatten i kommunen.

Tvätta inte bilen på gatan

Eftersom dagvattnet leds orenat ut i våra vattendrag ska du inte tvätta bilen på gatan eller garageuppfart. Vattnet kan innehålla svårnedbrytbara ämnen från biltvättmedlet, däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial, och tungmetaller. (I Värnamo leds ca 60% av dagvattnet till Lagan, bl a via Kröcklebäcken och resten leds till Vidöstern, bl a via Pålabobäcken.)

Gör ett aktivt miljöval. Tvätta din bil i en miljöanpassad tvättanläggning för bilvård så kan du vara säker på att tvättvattnet renas innan det går ut i Lagan/ Vidöstern. I Värnamo finns i dag fem att välja på:

  • Statoil – Statoil på Bredasten
  • OK/Q8 (Karl-Ivar) – Halmstadvägen, Värnamo
  • Preem – Malmövägen, Värnamo
  • Finnvedens Bil – Nydalavägen, Värnamo samt
  • Värnamo Miljöbilstvätt vid södra utfarten, Värnamo

Om du ändå ”måste” tvätta bilen hemma kan du spola av lera, grus och damm om bilen står på gräsbevuxen plan, mark eller grusplan. Men avrinningen får inte ske till dagvattenbrunn, öppna diken, vattendrag, sjö eller påverka en vattentäkt. Tvätt/ avspolning får inte ske i garage med golvavlopp. Vid enstaka tillfällen får avspolning kompletteras med miljöanpassat schampo, men avfettningsmedel får inte användas.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022